17
May
2021

Sustainable tourism /

Udržitelný cestovní ruch

Business Term of the Day

Definition

The UN defines sustainable tourism as “tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities.”

Example sentence

Although sustainable tourism is perceived as something rather novel at the moment, I believe it will become the new mainstream in just a couple of years.

Comment

Tourism is a rapidly growing industry that may provide great sources of income, but it also can have negative impacts on natural diversity and resources and cause pollution. Even as other economic sectors reduce their carbon emissions, those from tourism are expected to grow (the greatest source of CO2 in this case is air transport). In many underdeveloped countries, and especially those having beautiful coastal areas, tourism generates a large proportion of GDP, but it is also the greatest source of pollution as these countries often have no recycling practices in place and enforcement of sustainable practices is weak. Sustainable tourism strives, among other things, to minimize negative environmental, economic, and social impacts while supporting natural and cultural heritage and small local business and communities.

Definice

OSN definuje udržitelný cestovní ruch jako „cestovní ruch, který plně zohledňuje své současné i budoucí ekonomické, sociální a environmentální dopady s ohledem na potřeby návštěvníků, průmyslu, životního prostředí a hostitelských komunit.“

Příklad použití ve větě

Ačkoliv udržitelný cestovní ruch je dnes vnímán spíše jako něco nového, věřím, že už za pár let se stane novým mainstreamem.

Poznámka

Turismus je rychle rostoucí průmysl, který může být zdrojem značných příjmů, ale může mít také negativní vliv na přírodní zdroje a diverzitu a způsobovat znečistění. Ačkoliv jiné sektory ekonomiky snižují emise uhlíku, očekává se, že emise generované turismem porostou (největším zdrojem CO2  je v tomto případě letecká doprava). V mnoha málo rozvinutých zemích, zejména v těch s krásným pobřežím, vytváří turismus značnou část HDP, ale je také velkým zdrojem znečištění, protože tyto země často nemají zavedené praktiky recyklování a vynucování udržitelných praktik je slabé. Udržitelný turismus se snaží mimo jiné o minimalizaci negativních environmentálních, ekonomických a sociálních vlivů, podporu přírodního a kulturního dědictví a malého lokálního podnikání a místních komunit. 

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us