14
August
2020

Target audience /

Cílová skupina

Business Term of the Day

Definition

A target audience is a defined group of people to which a specific product, advertising campaign, or other communication is aimed.

Example sentence

As the target audience for this movie consists of children ages 4 to 8, the advertising posters should be attractive to little kids so that they will be motivated to beg their parents to take them to the cinema to see the film.

Comment

As no one can satisfy everybody all the time, it is very useful for a company or organization to define what are the target audiences to which it wants to sell its products or influence with its campaigns. Even charity organizations have their target audiences, so this is not purely a business concept.  A small business might compete with much bigger firms by identifying one or more target audiences in niche markets that it can serve better. In pursuing a target audience as part of a marketing campaign, an organization needs to use the language and style of that audience, and it may not even matter if other (non-target) audiences fail to understand the marketing message directed to the particular target group. These days, social media and search engines offer many options for how to segment audiences in order to tailor a marketing message according to demographic characteristics like age, gender, salary level, education, location, and more. Also important are psychographic characteristics of a target audience, such as values, attitudes, and preferred free-time activities.

Definice

Cílová skupina je definovaná skupina lidí, na které je zaměřen určitý produkt, reklamní kampaň nebo jiný druh komunikace.

Příklad použití ve větě

Protože cílovou skupinou tohoto filmu jsou děti od 4 do 8 let, reklamní plakáty by měly být lákavé pro malé děti, tak aby měli motivaci přesvědčit své rodiče, aby je na film vzali do kina.

Poznámka

Protože nikdo nemůže uspokojit vždycky všechny, je pro každou firmu nebo organizaci velmi užitečné definovat si, kdo jsou cílové skupiny, kterým chce prodávat své výrobky nebo je ovlivňovat svými kampaněmi. Dokonce charity mohou mít své cílové skupiny, takže nejde čistě o business koncept. Malé firmy mohou konkurovat mnohem větším firmám tím, že si najdou jednu nebo více cílových skupin na určitých úzce specializovaných trzích, které mohou lépe obsloužit. Při sledování cílové skupiny v rámci marketingové kampaně, musí organizace používat jazyk a styl cílové skupiny a dokonce nevadí, když jiné (necílové) skupiny zákazníků marketingovému sdělení cílenému na tuto konkrétní skupinu neporozumí. Dnes nabízejí velký prostor pro segmentaci cílových skupin sociální média i internetové vyhledavače a marketingové sdělení tak může být ušito na míru podle demografických charakteristik jako je věk, pohlaví, plat, vzdělání, lokalita apod. Důležité jsou však i psychografické charakteristiky cílové skupiny jako hodnoty, postoje nebo preferované volnočasové aktivity.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us