29
January
2020

Tax shelter /

Minimalizace daně

Business Term of the Day

Definition

A tax shelter is a method of minimizing tax expenses by decreasing taxable income.

Example sentence

With income tax increasing in other states, many real estate agencies expect to see additional property buyers seeking a tax shelter and not merely a winter home.

Comment

Depending on local laws governing what is taxed and at what rate, tax shelters can range from making use of legal gaps in a local tax system to investments into potentially questionable offshore companies. Although they may be formally legal, in some jurisdictions (such as the U.S.) transactions that contradict the intent of the tax code are invalid and may be subject to penalties. Tax sheltering is different from tax evasion, which is an illegal method of decreasing taxable income through misrepresentation. The term tax shelter should also not be confused with tax haven, which is a country that attracts capital by offering low tax rates.

Definice

Minimalizace daně je metoda snižování daňových výdajů pomocí snížení zdanitelného příjmu.

Příklad použití ve větě

S tím, jak se v ostatních státech zvyšují daně z příjmů, očekává mnoho realitních agentur nové zájemce o nemovitosti s cílem zajistit si nejen letní sídlo, ale i minimální daně.

Poznámka

V závislosti na místních zákonech, které určují, co se zdaňuje a jakou sazbou, mohou metody minimalizace daně zahrnovat cokoliv od právních mezer v místním daňovém systému až po potenciálně diskutabilní investice do offshore společností. Ačkoli formálně mohou být legální, v některých jurisdikcích (jako například v USA), transakce, které odporují záměru daňového zákona, jsou neplatné a mohou být předmětem sankcí. Minimalizace daně je něco jiného než daňový únik, který je nelegální metodou snižování zdanitelného příjmu pomocí klamného vylíčení skutečného stavu. Termín minimalizace daně (tax shelter) by neměl být zaměňován s termínem daňový ráj (tax haven), což je země, která se snaží přilákat kapitál nabídkou nízkých daňových sazeb.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us