6
April
2018

Technical analysis /

Technická analýza

Business Term of the Day

Definition

Technical analysis is a process for predicting future movements in asset prices based on such statistical data as a stock’s past prices, traded volumes, and market trends.

Example sentence

Once GoldFund’s analysts have identified undervalued stocks using fundamental analysis, they employ technical analysis to determine the best timing for acquiring or divesting of the stocks.

Comment

Technical analysis is based on the premise that markets follow certain repeatable patterns and market trends. Therefore, it is at odds with the efficient market hypothesis and the random walk hypothesis. It is also based on market psychology, which is the assumption that investors as a whole tend to act in a predictable manner when exposed to similar conditions. It can be contrasted to fundamental analysis, which seeks to determine an asset’s intrinsic value based on its intrinsic characteristics (such as the profitability, riskiness, and growth prospects of the underlying company). Technical analysts use various mathematical techniques and models (such as moving averages, the fear index, and the relative strength index) to identify patterns in the market. Often these patterns are given colorful names, such as double dip or flag and pennant.

Definice

Technická analýza je proces předvídání budoucích pohybů cen aktiv na základě statistických údajů, jako například minulé ceny aktiva, objemů obchodů, a tržních trendů.

Příklad použití ve větě

Jakmile analytici fondu GoldFund identifikují podhodnocené akcie pomocí fundamentální analýzy, používají technickou analýzu pro stanovení správného načasování pro akvizici nebo divestici těchto akcií.

Poznámka

Technická analýza je založena na premise, že trh se řídí určitými opakovatelnými vzory a tržními trendy. Je tedy v rozporu s hypotézou efektivních trhů a hypotézou náhodné procházky. Je také založen na psychologii trhu, což je předpoklad, že investoři jako celek zpravidla jednají předvídatelně, když jsou vystaveni podobným podmínkám. Lze ji postavit do protikladu k fundamentální analýze, která se snaží stanovit vnitřní hodnotu aktiva na základě jejích vnitřních vlastností (jako ziskovost, rizikovost a růstové vyhlídky podkladové společnosti). Techničtí analytici využívají různých matematických technik a modelů (jako pohyblivých průměrů, indexu strachu a indexu relativní síly) k identifikaci vzorů na trhu. Tyto vzory mají často pestrá jména jako dvojitý propad nebo vlajka a praporek.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us