16
March
2020

Time value of money /

Časová hodnota peněz

Business Term of the Day

Definition

The time value of money represents the idea that an amount of money available at present has a higher value than the same amount available at a later date.

Example sentence

Although it looked like a good deal at first, calculating the time value of money enabled us to see that we needed to ask for less money overall with more of it paid up front.

Comment

The principle is based on the fact that money can earn interest, thus making any amount of money worth more the sooner it is received. For instance, at an annual interest rate of 3% and assuming no inflation CZK 100,000 at present would be worth CZK 103,000 (CZK 100,000 multiplied by 1.03) in one year. Conversely, CZK 100,000 available one year from now would be worth only about CZK 97,087 (CZK 100,000 divided by 1.03) at present. The time value of money is used for such calculations as discounted cash flow, which estimates the present value of a company’s future expected income. A similar non-financial concept can be seen in the expression “a bird in the hand is worth two in the bush.”

Definice

Princip časové hodnoty peněz znázorňuje myšlenku, že peněžní částka, která je k dispozici v současnosti, má větší hodnotu než stejná částka, která je dispozici k pozdějšímu datu.

Příklad použití ve větě

Ačkoli to nejprve vypadalo jako dobrý obchod, výpočet časové hodnoty peněz nám umožnil si uvědomit, že jsme měli požádat o méně peněz celkem, ale s větší splátkou předem.

Poznámka

Tento princip je založen na skutečnosti, že peníze mohou vydělávat úrok, a proto má jakákoli částka tím větší hodnotu, čím dříve je získána. Například při roční úrokové sazbě ve výši 3 % a s předpokladem nulové inflace bude dnešních 100 000,- korun mít za jeden rok hodnotu 103 000,- korun (tj. 100 000,- korun vynásobených 1,03). Naopak částka 100 000,- korun, která bude k dispozici až za rok, by měla nyní hodnotu pouze přibližně 97 087,- korun (tj. 100 000,- korun děleno 1,03). Časová hodnota peněz se používá například pro výpočty diskontovaných peněžních toků, které odhadují současnou hodnotu budoucího očekávaného výnosu společnosti. Obdobný nefinanční princip je vyjádřen rčením „vrabec v hrsti lepší než holub na střeše“.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us