22
June
2016

Too big to fail /

Příliš velký na bankrot

Business Term of the Day

Definition

The phrase “too big to fail” refers to any organization so essential to the financial system that its failure would have severe negative effects on the rest of the economy.

Example sentence

During the most recent economic crisis, the government made extraordinary efforts to protect all of the firms it had designated as being too big to fail.

Comment

Large banks are perhaps the best and most widely recognized example of too-big-to-fail (or systematically important) institutions. They are protected by the government because the cost of a bailout is less than the cost of economic failure. Given the importance of banks today and their pivotal roles in business, individual ownership and credit, and determining the value of capital, it is critical that these institutions remain stable during economic turmoil. During the Great Depression in the U.S., a number of depository banks became insolvent and lost all of their depositors’ money. This led to the creation of the Federal Deposit Insurance Company as a means to insure depositors’ capital and prevent the failure of retail or consumer banks.

Definice

Fráze „příliš velký na bankrot“ označuje jakoukoli organizaci, která je natolik zásadní pro finanční systém, že by její selhání mělo vážné negativní dopady na zbytek ekonomiky.

Příklad použití ve větě

Během poslední ekonomické krize stát vynakládal výjimečné úsilí na ochranu všech firem, které označil na příliš velké na bankrot.

Poznámka

Český překlad není ustálen, používají se také varianty jako „příliš velké na to, aby zkrachovaly“, „…aby zbankrotovaly“, „…abychom je mohli nechat padnout“ a podobně. Velké banky jsou možná nejlepším a nejšíře uznávaným příkladem institucí, které jsou příliš velké na bankrot (neboli systematicky důležité). Stát je chrání, protože náklady na bailout jsou menší než cena za hospodářské selhání. Vzhledem k dnešní důležitosti bank a jejich stěžejní roli v podnikání, osobním vlastnictví, osobních úvěrech a stanovování hodnoty kapitálu, je zásadní, aby tyto instituce zůstaly stabilní během období ekonomického neklidu. Během Velké krize v USA se řada depozitních bank stala insolventními a ztratila všechny peníze vkladatelů. To vedlo k vytvoření Federální depozitní pojišťovny coby prostředku pro zajištění kapitálu vkladatelů a zabránění selhání retailových nebo spotřebitelských bank.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us