16
September
2022

Top-down management /

Řízení shora

Business Term of the Day

Definition

Top-down management is an approach to directing a company or other entity wherein all major decisions in the organization are made at the topmost level and tasks are then delegated downward to other levels.

Example sentence

I’m afraid BossBank has cultivated a management cadre incapable of anything but following the traditional top-down management structure, and thus lower-level managers are unable to cope with situations requiring insight of individual employees.

Comment

Top-down management is traditionally one of the most common approaches to running a business. Decisions, plans, and projects are made and prepared among the company’s leaders and then communicated to their team. The peak of the typical top-down management hierarchy consists of the chief executive officer and executive management, with middle management below that. Top-down methods make it is easier to establish clear company goals or to manage any potential crisis. Situations within which a top-down decision is needed can occur even in more egalitarian organizations. In top-down managed companies, however, the workers may sometimes feel disconnected from the company’s values. The opposite of top-down management is bottom-up management, where suggestions for improvement come from employees and managers are perceived rather as persons facilitating the work of others.

Definice

Řízení shora je přístup k vedení společnosti či jiného subjektu, při kterém se všechna rozhodnutí v organizaci uskutečňují na nejvyšší úrovni a úkoly jsou pak předávány níž.

Příklad použití ve větě

Obávám se, že BossBanka si vybudovala manažerský kádr neschopný čehokoli mimo tradiční strukturu řízení shora, a níže postavení manažeři tak nejsou schopní zvládnout situace, které vyžadují vhled jednotlivých zaměstnanců.

Poznámka

Řízení shora bývá nejběžnějším přístupem k vedení podniku. Rozhodnutí, plánování a řízení projektů se odehrává a připravuje ve vedení společnosti a pak předává týmu. Vrchol typické hierarchie řízení shora představuje generální ředitel a výkonní manažeři, pod nimiž stojí střední manažeři. Řízní shora usnadňuje stanovení jasných cílů podniku či zvládnout případnou krizi. Situace, kdy je potřeba rozhodnutí řízeného shora, mohou nastat i v mnohem rovnostářštějších firmách. V podnicích řízených shora se však zaměstnanci mohou cítit odříznutí od firemních hodnot. Opakem řízení shora je řízení zdola, kde návrhy na zlepšení přicházejí od zaměstnanců a manažeři jsou vnímáni spíše jako ti, kteří ostatním práci usnadňují.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us