31
January
2020

Triple bottom line /

Trojitá výsledovka

Business Term of the Day

Definition

A triple bottom line is a way of accounting for a company’s performance in three areas: social, environmental, and financial.

Example sentence

Although ACME did not achieve strong financial returns, its focus on a triple bottom line has made it attractive to certain investors.

Comment

The term originates from accounting practices where either profit or loss is recorded at the bottom of financial statements, and these statements are separated into three balance sheets, one for each area. These areas are also called the 3Ps for people, planet, and profit. When they are combined into one, they form an integrated bottom line. The idea of a triple bottom line arose from the concept of corporate social responsibility. A similar but less commonly used term is double bottom line, which includes financial and social performance.

Definice

Trojitá výsledovka je způsob vykazování výkonu společnosti ve třech oblastech: společenské, environmentální a finanční.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost ACME nedosáhla silného finančního výsledku, díky svému zaměření na trojitou výsledovku byla pro některé investory přitažlivá.

Poznámka

Tento termín pochází z účetních standardů, podle kterých se výsledek hospodaření zaznamenává na konec účetní závěrky a tato závěrka je rozdělena na tři samostatné rozvahy, jednu pro každou oblast. Tyto oblasti se nazývají také 3P (podle anglických slov people, planet a profit – lidé, planeta a zisk). Když se zkombinují do jedné, tvoří integrovanou výsledovku (tento termín v češtině ještě není zaveden). Myšlenka trojité výsledovky vznikla z konceptu firemní společenské odpovědnosti. Obdobným, ale méně často používaným termínem je dvojitá výsledovka, která zahrnuje finanční a společenský výkon.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us