11
February
2020

UN Sustainable Development Goals /

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Business Term of the Day

Definition

The Sustainable Development Goals comprise a set of 17 objectives established by the United Nations toward achieving a sustainable future for the world.

Example sentence

Inspired by the UN Sustainable Development Goals, the African Union has established its own plans for promoting greater gender equality in early education.

Comment

The SDGs, as they are commonly called, embrace a set of ambitious objectives cutting across all sectors of the economy and touching on many prominent issues of contemporary society. The overarching objective is to ensure a better and more sustainable future for all people around the globe. The goals concern such general issues as improved gender equality (SDG 5) and elimination of poverty and hunger (SDGs 1 and 2, respectively) as well as sector-specific issues, such as access to clean, modern forms of energy (SDG 7). There is significant overlap across certain goals given the pervasiveness of the issues addressed. For example, gender equality is an issue that has repercussions across many other goals. On the other hand, a common point of criticism is that certain goals actually compete with one another. The most frequently cited example of this is the perceived discrepancy between promoting economic growth and pursuing ecological goals. While there is certainly valid criticism regarding the ability to enforce and track progress towards such lofty goals, the project’s overall ambition and vision are admirable.

Definice

Cíle OSN pro udržitelný rozvoj je soubor 17 cílů definovaných Organizací spojených národů, které mají zajistit udržitelnou budoucnost pro svět.

Příklad použití ve větě

Africká unie se nechala inspirovat cíli udržitelného rozvoje OSN a stanovila si své vlastní plány na podporu větší rovnosti pohlaví v raném vzdělávání.

Poznámka

Cíle udržitelného rozvoje, pro které se v angličtině běžně používá zkratka SDGs, zahrnují soubor ambiciózních cílů dotýkajících se všech sektorů ekonomiky i mnoha důležitých témat současné společnosti. Jednotícím prvkem je zajištění lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny lidi na světě. Cíle se týkají jak obecných témat jako je zlepšení rovnosti pohlaví (SDG 5) nebo vymýcení chudoby a hladu (SDG 1 a 2), tak témat, která se týkají konkrétních odvětví, jako je přístup k čistým a moderním druhům energie (SDG 7). Některé cíle se významně překrývají díky obecnému charakteru témat, na která se cílí. Například rovnost pohlaví je téma, které se zmiňuje v mnoha různých cílech. Na druhé straně, častým terčem kritiky je fakt, že některé cíle si vlastně navzájem konkurují. Nejčastěji citovaným příkladem je vnímaná diskrepance mezi podporou ekonomického růstu a sledováním ekologických cílů. I když kritika týkající se možností vymáhat a sledovat pokrok v takto vznešených cílech je jistě na místě, celková ambice a vize projektu je obdivuhodná.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us