8
January
2020

Unemployment /

Nezaměstnanost

Business Term of the Day

Definition

Unemployment is the state of being without a job. The unemployment rate of a country (or a region) is the percentage of unemployed people within the productive population.

Example sentence

Economists claim that too-low unemployment rates are preventing the industry from continuing to grow, because it is nearly impossible for employers within the sector to hire qualified workforce.

Comment

Generally there are three types of unemployment: Structural unemployment means that there are jobs available but that workers with the right skills to perform these jobs are not available. Cyclical unemployment is related to the economic cycle: when the economy is growing, it needs more workers than in times of decline. Frictional unemployment refers to a state wherein people become unemployed for short periods of time because they are looking for new work. Although most countries’ governments make efforts to boost employment rates generally, a certain low level of unemployment is considered to be economically beneficial.

Definice

Nezaměstnanost je stav bez práce. Míra nezaměstnanosti země (či oblasti) je procentní míra nezaměstnaných lidí v produktivním obyvatelstvu.

Příklad použití ve větě

Ekonomové tvrdí, že příliš nízká míra nezaměstnanosti brání průmyslu v dalším růstu, protože pro zaměstnavatele v sektoru je téměř nemožné najmout kvalifikovanou pracovní sílu.

Poznámka

Obecně mluvíme o třech typech nezaměstnanosti: Strukturální nezaměstnanost znamená, že pracovní místa jsou sice k dispozici, nicméně nejsou k dispozici pracovníci se správnými dovednostmi k vykonávání těchto prací. Cyklická nezaměstnanost je spojená s ekonomickým cyklem: když ekonomika roste, potřebuje více pracovníků, než když klesá. Frikční nezaměstnanost je stavem, kdy jsou lidé krátkodobě nezaměstnaní, protože si hledají novou práci.  Ačkoli se vlády většiny zemí snaží zvyšovat zaměstnanost, obecně je určitá nízká úroveň nezaměstnanosti považována v ekonomice za prospěšnou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us