8
June
2018

Unfair competition /

Nekalá soutěž

Business Term of the Day

Definition

Unfair competition is any form of competition that is illegal and inappropriately harmful to fellow competitors or customers.

Example sentence

QuikSearch’s hiring a PR firm in order to smear RapidBrowse was described as unfair competition and it ended up tarnishing QuikSearch’s own public image.

Comment

An assumption of fair competition is that consumers having correct and reasonably full information at their disposal can make good decisions about what to buy – and not buy. Fair competition further assumes that consumers have reasonably free access to competing products and services. Unfair competitive practices, on the other hand, mislead consumers and/or restrict their freedom to choose, thereby distorting the market environment. Examples of unfair competition include false advertising, predatory pricing, price discrimination, corruption, trademark infringement, misrepresentation, restrictive agreements, and establishing cartels. Competition is protected from these practices by antitrust laws and consumer protection laws.

Definice

Nekalá soutěž je druh hospodářské soutěže, která je nelegální a nepřiměřeně škodí dalším účastníkům soutěže či zákazníkům.

Příklad použití ve větě

Fakt, že si společnost QuikSearch najala PR agenturu, aby očernila společnost RapidBrowse byl označen jako nekalá soutěž a nakonec zhoršila veřejný obraz společnosti QuikSearch.

Poznámka

Předpokladem poctivé hospodářské soutěže je, že spotřebitelé, kteří mají k dispozici pravdivé a přiměřeně kompletní informace, se mohou správně rozhodovat o tom, co koupí nebo nekoupí. Poctivá hospodářská soutěž také předpokládá, že spotřebitelé mají přiměřeně volný přístup ke vzájemně si konkurujícím výrobkům a službám. Oproti tomu praktiky nekalé soutěže uvádějí spotřebitele v omyl a/nebo omezují jejich svobodu výběru, a tím pokřivují tržní prostředí. Příkladem nekalé soutěže může být klamavá reklama, predátorská cenová politika, predátorská cenová politika, korupce, porušování ochranných známek, dezinformace, omezující dohody, zakládání kartelů apod. Hospodářskou soutěž před těmito praktikami chrání antitrustové zákony a zákony o ochraně spotřebitele.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us