2
December
2020

Universal basic income /

Základní příjem

Business Term of the Day

Definition

Universal basic income is a theoretical concept proposing that every citizen should receive a regular payment from the government.

Example sentence

The Finnish government launched a two-year pilot program to see if receiving universal basic income would change people’s working habits and reduce costs of the social benefits system.

Comment

The idea that every citizen should receive a universal basic income (sometimes termed just basic income or citizen’s income) from the government is very old, dating back to the 16th century and Sir Thomas More's ideas about the state. Since that time, the idea has been debated over and over, having many advocates as well as opponents. Revival of this idea in modern times is linked mainly to a fear of having fewer jobs available for people as automation progresses and social welfare systems too often prove themselves to be ineffective and costly. Pros of basic income, therefore, include reduced bureaucracy and more freedom for people, as people could study if they wished to, care for their relatives, or do such jobs that are traditionally not paid as writing poetry. On the other hand, there is a concern that basic income will trigger inflation and that people will become lazy and lose the motivation to acquire new skills and take on paying jobs of any sort.

Definice

Základní příjem je teoretický koncept, který navrhuje, že každý občan by měl dostávat od vlády pravidelnou peněžní dávku.

Příklad použití ve větě

Finská vláda spustila dvouletý pilotní program, aby zjistila, zda výplata základního příjmu změní pracovní návyky lidí a sníží náklady systému sociálního zabezpečení.

Poznámka

Myšlenka, že každý občan by měl od státu dostávat nějaký základní příjem (někdy nazýván také univerzální příjem nebo občanský plat) je velmi stará, známá už ze 16. století od sira Thomase Mora a jeho úvah o státu. Od té doby je tato myšlenka opakovaně diskutována a má mnoho zastánců stejně jako odpůrců. Oživení myšlenky základního příjmu v dnešní době souvisí zejména se strachem ze snižování počtu pracovních míst s tím, jak postupuje automatizace a také s často neefektivními a drahými systémy sociálního zabezpečení. Pozitiva základního příjmu tedy zahrnují méně byrokracie a více svobody pro lidi: lidé by mohli studovat, pokud by měli zájem, pečovat o své příbuzné nebo dělat práci, která tradičně není placená, například spát poezii. Na druhé straně existují obavy, že základní příjem bude zvyšovat inflaci a že lidé zleniví a ztratí motivaci k získávání nových dovedností a vykonávání jakýchkoliv placených zaměstnání.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us