18
September
2023

Useful life /

Životnost

Business Term of the Day

Definition

The useful life of an asset refers to the period of time during which the asset is expected to be operational and contribute to a company’s earnings.

Example sentence

Buddy Ltd. offers the service phones that are still functional after the end of their estimated useful lives for sale to its employees.

Comment

The useful life of an asset estimated for accounting purposes often differs from the asset’s actual life (which is usually longer). The useful life is determined in years. Over the useful life of its asset, a company can gradually depreciate the asset’s acquisition cost from the books. Useful lives are typically determined for buildings, machinery, equipment, vehicles, electronics, furniture, and software. Based on an asset’s useful life, management can decide whether and when to perform maintenance or repairs of the asset. Maintenance and repair costs generally increase as the useful life of an asset decreases. The closer an asset is to the end of its estimated useful life, the less likely it is for the management to invest in repairs. At the end of an asset’s useful life, it may be more cost-effective to replace the asset with a new one. An asset past its estimated useful life can sometimes be sold for its salvage value for further use.

Definice

Životnost aktiva označuje dobu, po kterou se předpokládá, že aktivum v majetku společnosti bude funkční a bude napomáhat při generování zisku.

Příklad použití ve větě

Služební telefony, které jsou po konci odhadované životnosti ještě funkční, firma Buddy Ltd. nabízí k prodeji svým zaměstnancům.

Poznámka

Životnost aktiva odhadovaná pro účely účetnictví se často liší od skutečné doby jeho použitelnosti (ta bývá obvykle delší). Životnost se stanovuje v letech a po dobu životnosti aktiva může společnost jeho pořizovací cenu postupně odpisovat z účetních knih. Životnost se nejčastěji stanovuje u budov, strojů, vybavení, vozidel, elektroniky, nábytku a software. Na základě délky životnosti aktiva může management v průběhu jeho používání rozhodovat, zda a kdy provést údržbu nebo opravu. Náklady na údržbu a opravy obvykle rostou se zkracující se životností. Čím blíže konci odhadované životnosti se aktivum blíží, tím méně je pravděpodobné, že management bude chtít investovat do jeho oprav. Na konci životnosti může být nejspíš výhodnější aktivum nahradit novým. Aktivum s uplynulou odhadovanou životností je někdy možné prodat za zbytkovou hodnotu k dalšímu užití.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us