10
July
2018

Value added /

Přidaná hodnota

Business Term of the Day

Definition

Value added is an increase in value or price of goods or services as a result of a particular action (e.g., manufacturing, packaging, transportation, etc.).

Example sentence

In all its activities, English Editorial Services strives to provide superior value added for its clients.

Comment

Although the expression is quite variously used in business, as a practical matter value added is calculated as the price at which a good or service is sold less its production cost. The sum of the individual values added by all of a company’s actions constitutes that company’s value added. Economic value added (EVA) is a special term that comes from the management consulting sphere and consists in the difference between a company’s net operating profit after tax and its cost of capital, thereby serving as an estimate of the company’s economic profit. Value added is also used for the calculation of value added tax (VAT). The expression value added (or synonymously “added value”) is also widely used in marketing materials and in general business jargon to express that a person or organization is contributing something special or unique.

Definice

Přidaná hodnota je nárůst hodnoty nebo ceny zboží nebo služeb v důsledku určitého úkonu (např. výrobou, zabalením, přepravou apod.).

Příklad použití ve větě

Společnost English Editorial Services se ve všech svých činnostech snaží poskytovat svým klientům nejvyšší přidanou hodnotu.

Poznámka

Ačkoli se tento výraz používá v obchodním jazyce v mnoha různých variantách, prakticky se přidaná hodnota vypočítá jako cena, za kterou bylo zboží nebo služba prodána, mínus náklady na její produkci. Součet přidaných hodnot všech činností společnosti dohromady tvoří přidanou hodnotu společnosti. Ekonomická přidaná hodnota je speciální termín, který pochází z oblasti konzultací pro management a spočívá v rozdílu mezi zdaněným provozním ziskem společnosti a cenou kapitálu, čímž slouží jako odhad ekonomického zisku společnosti. Přidaná hodnota se také využívá pro výpočet daně z přidané hodnoty (DPH). Výraz „přidaná hodnota“ se také často používá v marketingových materiálech a v obecném obchodním žargonu pro vyjádření toho, že osoba nebo organizace přispívá něčím výjimečným nebo unikátním.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us