6
May
2019

Value chain /

Hodnotový řetězec

Business Term of the Day

Definition

A value chain is a sequence of individual activities within a company or other organization that add value to the inputs while turning them into marketable products or services.

Example sentence

BizLiz decided to establish a new research and development division that will help the company to drive sustainable improvement in its value chain.

Comment

Companies perform value-chain analysis as part of their strategic planning to improve efficiency within the individual stages of their value chains and thereby to create and strengthen their competitive advantages. As described by Harvard Business School professor Michael Porter in his 1985 book Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, a value chain consists of the company’s primary activities (i.e. inbound and outbound logistics, operations, marketing and sales, and service) and related support activities (infrastructure, human resources, technology, procurement). The value chains of all the companies within a given industry are referred to collectively as the supply chain. Some multinational companies utilize global value chains wherein the individual stages may be in different countries or even on different continents.

Definice

Hodnotový řetězec je sekvence jednotlivých činností v rámci společnosti nebo jiné organizace, které přidávají hodnotu do vstupů a tím nich dělají obchodovatelné produkty nebo služby.

Příklad použití ve větě

Společnost BizLiz se rozhodla založit novou divizi výzkum a vývoj, která společnosti pomůže pohánět udržitelné zlepšování jejího hodnotového řetězce.

Poznámka

Společnosti provádějí analýzu hodnotového řetězce v rámci svého strategického plánování, aby zvýšily efektivitu jednotlivých fází hodnotového řetězce a tím vytvořily a posílily svou konkurenční výhodu. Podle popisu profesora Michael Portera z Harvard Business School z jeho knihy z roku 1985 Konkurenční výhoda: Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon, hodnotový řetězec sestává z primárních aktivit společnosti (tj. příchozí a odchozí logistika, provoz, marketing a prodej, a servis) a souvisejících podpůrných aktivit (infrastruktura, lidské zdroje, technologie, procurement). Hodnotové řetězce všech společností v daném odvětví se označují souhrnně jako dodavatelský řetězec. Některé nadnárodní společnosti využívají globální hodnotové řetězce, ve kterých jednotlivé fáze mohou být v různých zemích a dokonce na různých kontinentech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us