15
July
2022

Value investing /

Hodnotové investování

Business Term of the Day

Definition

Value investing is an approach to investing focused on buying securities when they are underpriced.

Example sentence

Our fund is based on principles of value investing, seeking to buy shares of high-value companies at low prices.

Comment

Pioneered by Benjamin Graham and David Dodd, value investing seeks investments whose intrinsic values exceed their market prices. The difference between those two figures may be referred to as a margin of safety. Typically, a value investor holds an investment over a relatively long time period and aims to sell when the market price exceeds the intrinsic value. A value investor thus exploits market inefficiencies and value investments tend to be contrarian (i.e., opposed to general trends in the market). Value investors typically devote great effort to fundamental analysis to determine an investment’s intrinsic value. Since there is no objective measure of value, however, value investments are subject to valuation risk.

Definice

Hodnotové investování je investiční přístup založený na kupování cenných papírů, když jsou podceněné.

Příklad použití ve větě

Náš fond je založen na principu hodnotového investování. Snažíme se kupovat akcie společností s vysokou hodnotou za nízké ceny.

Poznámka

Hodnotové investování, které prosadil Benjamin Graham a David Dodd, se snaží vyhledávat investice, jejichž vnitřní hodnota přesahuje jejich tržní cenu. Rozdíl mezi těmito dvěma údaji se může nazývat bezpečnostní rozpětí. Hodnotový investor obvykle investici drží relativně dlouhou dobu, a snaží se ji prodat, když tržní cena překročí vnitřní hodnotu. Hodnotový investor tedy využívá neefektivity trhu a hodnotové investice zpravidla jdou proti proudu (tj. jsou opačné než obecné trendy na trhu). Hodnotoví investoři typicky věnují hodně úsilí fundamentální analýze, aby stanovili vnitřní hodnotu investice. Protože ale neexistuje objektivní měřítko hodnoty, hodnotové investice podléhají oceňovacímu riziku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us