23
March
2016

Venture capital /

Venture kapitál

Business Term of the Day

Definition

Venture capital is money made available to startups and other small businesses.

Example sentence

Startups’ efforts to raise venture capital from investors can be only a distraction from more important tasks, such as finding customers.

Comment

The person providing venture capital is called a venture capitalist, although the money is most often provided through a venture capital firm that pools the resources of several investors into a venture capital fund, which does the direct investing. Venture capital is generally provided to companies that are not well enough established to take out bank loans or issue securities. Investing in starting companies can carry high risk that the business will not be successful and the capital will be lost. For this reason, venture capital is also called risk capital and venture capitalists require an equity stake in the firm in exchange for their investment. The investors also can provide the company with such non-financial support as experience and leadership. Such investments are made with an eye to long-term growth and can potentially reward investors with high returns.

Definice

Venture kapitál jsou peníze poskytované startupům a dalším malým firmám.

Příklad použití ve větě

Snahy startupů získat od investorů venture kapitál je mohou pouze rozptylovat od důležitějších úkolů, jako hledání zákazníků.

Poznámka

Osoba, která poskytuje venture kapitál, se nazývá venture kapitalista, ačkoli peníze nejčastěji poskytuje venture kapitálová společnost, která sdružuje zdroje několika investorů do venture kapitálového fondu, který provádí přímé investování. Venture kapitál je obecně poskytován společnostem, které nejsou dostatečně zavedené, aby si mohly vzít bankovní půjčku nebo vydat cenné papíry. Investice do začínajících společností s sebou mohou nést vysoké riziko, že podnik nebude úspěšný a dojde ke ztrátě kapitálu. Proto se venture kapitál označuje také jako rizikový kapitál a venture kapitalisté požadují výměnou za svou investici majetkový podíl ve firmě. Investoři také mohou společnosti poskytovat také nefinanční podporu jako zkušenosti a vedení. Tyto investice se provádějí se zřetelem na dlouhodobý růst a investory mohou potenciálně odměnit velice vysokými výnosy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us