21
March
2022

Vertical market /

Vertikální trh

Business Term of the Day

Definition

The term vertical market refers to a specific group of companies and their clientele, where the firms specialize in serving the very specific needs of these customers and do not offer their services to a broader market.

Example sentence

I work for a company producing rail wipers; we operate in a typical vertical market where globally there are only a few potential customers – the locomotive manufacturers.

Comment

Companies and their customers in a so-called vertical market are usually part of the same industry. In contrast to horizontal markets, where companies target a wide range of customers across industries, firms in vertical markets provide very specialized products and/or services to a limited number of customers and the entry barriers for newcomers into the industry are typically high. Players in a vertical market usually do not need to spend much on marketing, as the potential customer base is quite narrow, but personal selling will likely be important. Health care, heavy manufacturing, insurance and banking, telecommunications, and parts of the food industry are all examples of sectors with many vertical market opportunities.

Definice

Pojem vertikální trh označuje specifickou skupinu firem a jejich zákazníků, kde se firmy specializují na uspokojování velmi specifických potřeb těchto zákazníků a neposkytují své služby širšímu trhu.

Příklad použití ve větě

Pracuji pro společnost vyrábějící stěrače pro vlaky. Působíme na typickém vertikálním trhu, kde je globálně jen několik potenciálních zákazníků – výrobci lokomotiv.

Poznámka

Firmy a jejich zákazníci na tzv. vertikálním trhu jsou obvykle součástí stejného odvětví. Na rozdíl od horizontálních trhů, kde se firmy zaměřují na široké spektrum zákazníků z mnoha sektorů, firmy na vertikálních trzích poskytují úzce specializované služby a výrobky menšímu množství zákazníků a bariéry vstupu do odvětví pro nově příchozí jsou obvykle vysoké. Hráči na vertikálním trhu obvykle nemusí vynakládat mnoho prostředků na marketing, protože jejich potenciální zákaznická báze je poměrně úzká, osobní prodej však bude pravděpodobně důležitý. Zdravotnictví, těžká průmyslová výroba, pojišťovnictví a bankovnictví, telekomunikace nebo i části potravinářského průmyslu jsou všechno příklady odvětví s mnoha vertikálními tržními příležitostmi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us