27
April
2021

Volatility /

Volatilita

Business Term of the Day

Definition

In finance, volatility is the measure of how much something’s value rises and falls over time.

Example sentence

Joanne claimed that the volatility of ACME’s share price represented an opportunity to buy low and sell high, but I worry that she will lose all her savings.

Comment

Investors may be interested in the price volatility of such items as securities, markets, and commodities. Volatility can be used to measure the risk associated with an investment, as greater volatility means more risk while low volatility means the value changes relatively predictably over time. It can be measured by calculating the standard deviation of returns, which measures the spread of changes in value, though not the direction of such changes. In addition to an investment’s absolute volatility, its volatility relative to its market (known as its beta) can also be calculated to give an idea of whether the investment is uniquely risky as compared to similar investments. Volatility within a market may be measured in the implied volatility of options contracts through such means as the VIX (CBOE Volatility Index), a measure of expected market volatility known as the fear index/gauge.

Definice

V oblasti financí je volatilita mírou toho, jak moc hodnota určité věci stoupá nebo klesá v čase.

Příklad použití ve větě

Joanne tvrdila, že volatilita cen akcií společnosti ACME představuje příležitost, jak kupovat nízko a prodávat vysoko, ale já se obávám, že přijde o všechny svoje úspory.

Poznámka

Investoři se mohou zajímat o cenovou volatilitu položek jako cenné papíry, trhy a komodity. Volatilitu je možné využívat pro měření rizika spojeného s investicí, jelikož vyšší volatilita znamená více rizika, zatímco nízká volatility znamená, že se hodnota mění relativně předvídatelně v čase. Lze ji měřit vypočítáním standardní odchylky výnosu, která měří rozptyl změn hodnoty, ale ne směr těchto změn. Kromě absolutní volatility investice lze vypočítat také její relativní volatilitu vůči jejímu trhu (známá jako její beta), abychom získali představu, jestli investice není výjimečně riziková v porovnání s obdobnými investicemi. Volatilitu v rámci trhu je možné měřit implikovanou volatilitou opčních kontraktů prostřednictvím například VIX (index volatility CBOE), což je měřítko očekávané tržní volatility známé jako index strachu nebo měřítko strachu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us