26
April
2022

Wage garnishment /

Srážka ze mzdy

Business Term of the Day

Definition

Wage garnishment is a way of collecting an obligation from a debtor through the employer, who is ordered by a court to pay a part of the employee’s regular remuneration to another account until the debt is resolved.

Example sentence

The court ordered John’s wages to be garnished after his former wife went to court claiming that he is not paying his share of tuitions for their children’s education.

Comment

Wage garnishments are regulated differently in various legal systems, but, in general, any order for wage garnishments to an employer must be by a court, and there are certain limits as to how much can be deducted from an employee’s wages so that he or she is left with a reasonable minimum necessary to live. A special category of debts, which usually are subject also to special rules, are unpaid obligations arising from nonpayment of child support and taxes. In the Czech Republic, wage garnishments (srážky ze mzdy) may also be based upon a voluntary agreement between the employer and employee and cover payments for things such as using a company apartment, car or telephone or for meals provided by the company (usually for a very advantageous price). Image: https://pix4free.org/photo/4823/wage-garnishment.html

Definice

Srážka ze mzdy je způsob vymáhání závazku od dlužníka prostřednictvím jeho zaměstnavatele, kterému je soudem nařízeno odvádět část pravidelné odměny zaměstnance ve prospěch jiného účtu, dokud dluh není uspokojen.

Příklad použití ve větě

Soud nařídil srážky z Johnovy mzdy poté, co se jeho bývalá manželka obrátila na soud s tvrzením, že neplatí svůj podíl na školném za vzdělání jejich dětí.

Poznámka

Srážky ze mzdy jsou v různých právních systémech upraveny různě, ale obecně platí, že srážky ze mzdy musí zaměstnavateli nařídit soud a že existují určité limity ohledně toho, kolik lze ze mzdy zaměstnance strhnout, tak aby zaměstnanci bylo ponecháno určité nezbytné minimum potřebné k životu. Zvláštní kategorií dluhů, na které se obvykle vztahují i zvláštní pravidla, jsou závazky vyplývající z neplacení výživného a daní. České republice mohou být srážky ze mzdy prováděny také na základě dobrovolné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a mohou se týkat například plateb za používání služebního bytu, telefonu nebo stravování poskytovaného podnikem (většinou za velmi výhodnou cenu).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us