2
May
2019

Wear and tear /

Opotřebení

Business Term of the Day

Definition

Wear and tear is the damage that naturally occurs through the course of a product’s useful life due to everyday use.

Example sentence

Even though the handlebars clearly had broken because of a material defect, VelTec’s claims department had the audacity to claim the damage was due to normal wear and tear.

Comment

Wear and tear occurs due to aging of material or deterioration in a product’s quality during normal use. The term “wear and tear” is frequently used in warranty contracts, which usually state that the manufacturer is not responsible for damage resulting from normal wear and tear. The term is also commonly used in lease contracts, which hold the tenant responsible for any damage caused by use of the property that is not wear and tear. The wear and tear for a residential property may be influenced by such factors as length of tenancy, number of occupants, presence or absence of smoking, presence or absence of pets, age of the building, as well as quality of the furniture and other equipment.

Definice

Opotřebení je poškození, které nastává přirozeně během životnosti výrobku vlivem každodenního používání.

Příklad použití ve větě

Ačkoli řídítka se jasně zlomila kvůli chybě v materiálu, reklamační oddělení firmy VelTec si trouflo trvrdit, že k poškození došlo kvůli běžnému opotřebení.

Poznámka

K opotřebení dochází kvůli stárnutí materiálu, nebo z důvodu zhoršení kvality produktu během normálního používání. Pojem opotřebení se často používá v záručních smlouvách, které obvykle uvádějí, že výrobce není odpovědný za poškození způsobené běžným opotřebením. Tento termín se také běžně používá v nájemních smlouvách, podle kterých je nájemce odpovědný za jakékoli škody způsobené užíváním nemovitosti, ale ne za opotřebení. Opotřebení bytových nemovitosti ovlivňují skutečnosti jako například délka obývání, počet obyvatel, přítomnost nebo nepřítomnost kouření, přítomnost nebo nepřítomnost domácích zvířat, věk budovy, jakož i kvalita nábytku a dalšího vybavení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us