13
December
2017

Weighted average cost of capital (WACC) /

Vážené průměrné kapitálové náklady

Business Term of the Day

Definition

Weighted average cost of capital is a single percentage rate of return combining the costs of all the various types of capital constituting a company’s funding structure.

Example sentence

ABC found itself in a difficult position at the beginning of 2017, because its WACC far exceeded its return on investment.

Comment

WACC is calculated as the sum of the costs of capital of the individual funding components multiplied by their proportional representation in the company’s capital structure (or funding structure). Whereas determining the cost of debt is relatively straightforward (using the effective interest rate the company pays for its debt), determining the cost of equity is more complex because it is based on investors’ expectations, involves making more assumptions, and may be calculated using various methods (such as the capital asset pricing model [CAPM] or dividend discount model [DDM]).

Definice

Vážené průměrné kapitálové náklady představují jednu procentní míru návratnosti, která kombinuje náklady všech různých typů kapitálu tvořících kapitálovou strukturu společnosti.

Příklad použití ve větě

Společnost ABC se na začátku roku 2017 ocitla v náročné pozici, jelikož její vážené průměrné kapitálové náklady dalece přesahovaly její návratnost investice.

Poznámka

Vážené průměrné kapitálové náklady jsou součtem kapitálových nákladů jednotlivých finančních složek vynásobených jejich poměrným zastoupení v kapitálové struktuře (neboli finanční struktuře) společnosti. Zatímco stanovení dluhových nákladů je relativně jednoduché (pomocí efektivní úrokové sazby společnost platí za svůj dluh), stanovení nákladů vlastního kapitálu je složitější, protože je založeno na očekávání investorů, zahrnuje vytváření více předpokladů, a lze je vypočítat různými způsoby (jako je model oceňování kapitálových aktiv a model diskontovaných dividend).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us