16
May
2022

Weighted average /

Vážený průměr

Business Term of the Day

Definition

A weighted average is a type of average calculation that assigns values within a data set different importance, so-called weights.

Example sentence

The performance of a stock portfolio is by definition a weighted average of the performance of each individual title weighted according to the relative size of each stock holding within the portfolio.

Comment

When calculating an arithmetic mean, all numbers have the same weight, which means we make a sum of all numbers in the data set and divide them by the count of how many values there are. In many cases, however, the average calculated in this way may not be very useful. Sometimes, we need to take into account that some values in the data set have different relative importance than do others. For instance, when calculating the average price for which an investor bought a certain stock, one needs to take into account that on day 1, the investor bought 100 shares, each for USD 50, and on day 2, it was only 10 shares, each for USD 60. The relative importance can be assigned also as per personal preference. Let’s say, for example, the final grade given by a teacher may be an average of the grades for a midterm examination, a term paper, and the final exam, but the final exam may have a greater relative weight (60% for instance). So, in performing the calculation, each number is first multiplied by a weight (usually a ratio with all ratios summing to 1.0) assigned to it.

Definice

Vážený průměr je typ výpočtu průměru, který přiřazuje hodnotám v datovém souboru různou důležitost, tzv. váhu.

Příklad použití ve větě

Výkonnost akciového portfolia je z definice váženým průměrem výkonnosti jednotlivých titulů vážených podle relativní velikosti těchto titulů v rámci portfolia.

Poznámka

Při výpočtu aritmetického průměru mají všechna čísla stejnou váhu, tj. provedeme součet všech čísel v souboru dat a vydělíme je jejich počtem. Nicméně, průměr spočítaný tímto způsobem nemusí být v mnoha případech příliš užitečný. Někdy potřebujeme vzít v úvahu, že některé hodnoty mají jinou relativní důležitost než jiné. Například při výpočtu průměrné ceny, za kterou investor nakoupil určitou akcii, je třeba vzít v úvahu, že první den investor nakoupil 100 akcií za cenu 50 USD/kus a druhý den to bylo jen 10 akcií za cenu 60 USD/ks. Relativní význam lze přiřadit i podle osobních preferencí. Řekněme, že výsledná známka udělená učitelem může být průměrem známek za průběžnou zkoušku, esej a závěrečnou zkoušku, ale závěrečná zkouška může mít větší relativní váhu (například 60 %). Při výpočtu se tedy každé číslo nejprve vynásobí váhou (součet všech vah je obvykle 1,0), kterou mu přiřadíme.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us