2
March
2020

Women’s empowerment /

Posílení postavení žen

Business Term of the Day

Definition

Women’s empowerment is a general term covering a wide variety of activities aiming to improve social, economic, and political status of women while increasing their participation in decision-making processes.

Example sentence

“There is no tool for development more effective than the empowerment of women and girls.” (Kofi Annan, 7th UN Secretary General)

Comment

The term women’s empowerment is used in a variety of contexts and may have different specific meanings. Generally, the term “empowerment” relates to a process through which an individual increases his or her capacity to influence one’s own life so that he or she may freely make decisions and pursue one’s aims and desires. This can relate to choices about education, profession, lifestyle choices, and many other areas. Under different circumstances, some topics are more emphasized, sometimes equal access for women to education and health care or eliminating violence against women is more important, and sometimes increased participation in political matters is given greater emphasis. Generally, it is believed by many people that only full participation of men and women in practically all aspects of life can secure sustainable development for countries and the world.

Definice

Posílení postavení žen je obecný termín vztahující se k mnoha různým aktivitám, které mají za cíl zlepšení sociálního, ekonomického a politického statusu žen prostřednictvím jejich zapojení do rozhodovacích procesů.

Příklad použití ve větě

„Neexistuje efektivnější nástroj rozvoje než posílení postavení žen a dívek.“ (Kofi Annan, 7. generální tajemník OSN)

Poznámka

Anglický termín women’s empowerment, který se do češtiny překládá většinou jako „posílení postavení žen”, se používá v různých kontextech, ve kterých může mít různé konkrétní významy. Obecně, se termín „empowerment“ vztahuje k procesu, ve kterém jednotlivec získává větší schopnost ovlivňovat svůj vlastní život tak, aby se mohl svobodně rozhodovat a sledovat své touhy a cíle. To se může týkat výběru vzdělání, povolání, životního stylu a mnoha dalších oblastí. V různých podmínkách jsou pak jednotlivá témata více zdůrazňována, někdy je důležitější rovný přístup žen ke vzdělání a zdravotní péči nebo odstranění násilí páchaného na ženách, jindy se zdůrazňuje zvýšení míry participace v politických záležitostech. Obecně má mnoho lidí za to, že pouze plná participace žen i mužů na prakticky všech aspektech života zajistí udržitelný rozvoj zemí a světa.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us