21
September
2023

Working capital /

Pracovní kapitál

Business Term of the Day

Definition

Working capital consists of liquid assets available to a company for conducting its day-to-day business.

Example sentence

Because investments in the new assembly line had drawn down the company’s cash reserves, the management of Mars Motor Company found it needed to take out a working capital loan from its main bank.

Comment

Although the terms operating capital and working capital often are used synonymously in practice, working capital is more precisely a subcomponent of operating capital. Net working capital is defined as the company’s current assets minus its current liabilities. Companies with positive net working capital are able to pay their short-term liabilities as they come due, while negative working capital means a company has a working capital deficiency or working capital deficit. If such a deficit cannot be covered by borrowing cash, perhaps in combination with accelerating accounts receivable collections and/or slowing payment of accounts payable, the situation can eventually lead to bankruptcy.

Definice

Pracovní kapitál je tvořen likvidními aktivy, která má společnost k dispozici pro svou každodenní činnost.

Příklad použití ve větě

Jelikož investice do nové montážní linky vyčerpaly hotovostní rezervy společnosti Mars Motor Company, její management naznal, že si musí vzít půjčku na pracovní kapitál z hlavní banky společnosti.

Poznámka

Ačkoli se pojmy provozní kapitál a pracovní kapitál v praxi často používají jako synonyma, pracovní kapitál je přesněji řečeno pododdílem provozního kapitálu. Čistý pracovní kapitál se definuje jako rozdíl krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků. Společnosti s kladným čistým pracovním kapitálem jsou schopny splácet své krátkodobé závazky, jak se stávají splatnými. Negativní pracovní kapitál oproti tomu znamená, že má společnost deficit pracovního kapitálu. Pokud tento deficit nelze pokrýt výpůjčkou hotovosti, kupříkladu v kombinaci s urychlením výběru pohledávek a/nebo pozdržením splácení závazků, taková situace může vést až k bankrotu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us