20
September
2018

Workplace harassment /

Šikana na pracovišti

Business Term of the Day

Definition

Workplace harassment is behavior in the workplace that threatens or demeans a person.

Example sentence

When the CEO received yet another complaint about workplace harassment against the CFO, he decided he had no choice but to fire her with immediate effect.

Comment

Workplace harassment is a problem in many companies and other organizations, and often particularly so in those with weak human resource policies, unprofessional workplace cultures, poor management, and incompetent leadership. Sexual harassment is particularly common, but harassment may also take the form of bullying. Bullies may target other employees due to their race, gender identity, age, or other characteristics. Employers are responsible for preventing such behavior and for ensuring a safe work environment. The majority of workplace harassment is committed by superiors within an organization, and this is termed abusive supervision. In Europe, harassment by a group of people (particularly at work) is sometimes called mobbing, harassment by a superior is termed bossing, and harassment of superiors is called staffing. Despite their English-language origins, however, these terms, are not generally used in English-speaking countries.

Definice

Šikana na pracovišti je chování na pracovišti, které někoho ohrožuje nebo ponižuje.

Příklad použití ve větě

Když generální ředitel zase dostal další stížnost na finanční ředitelku z důvodu šikany na pracovišti, rozhodl se, že nemá jinou možnost, než ji okamžitě propustit.

Poznámka

Šikana na pracovišti je problémem v řadě společností a dalších organizací, především v těch se slabou politikou lidských zdrojů, neprofesionální pracovní kulturou, špatným řízením a nekompetentním vedením. Velmi časté je sexuální obtěžování, ale obtěžování může mít i formu šikany. Agresoři mohou cílit ostatní zaměstnance kvůli rase, pohlavní identitě, věku i dalším vlastnostem. Zaměstnavatelé odpovídají za prevenci tohoto chování a za zajištění bezpečného pracovního prostředí. Většinu šikany na pracovišti páchají nadřízení v organizaci, což se nazývá šikana nadřízeným. V Evropě se šikana skupinou (především v práci) nazývá mobbing, šikana nadřízeným bossing, a šikana nadřízeného staffing. Přestože tyto termíny pocházejí z angličtiny, v anglicky mluvících zemích se obecně nepoužívají.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us