14
June
2021

Zero-sum game /

Hra s nulovým součtem

Business Term of the Day

Definition

A zero-sum game is a situation wherein one party’s gain equals another party’s loss, thus resulting in a zero net change.

Example sentence

In order to hedge against oil price fluctuations, ACME Airlines concluded mirroring buy and sell futures contracts, thus effectively creating a zero-sum game to avoid a significant loss.

Comment

The idea of the zero-sum game comes from game theory and has been applied in economic theory since the 1940s. The concept involves certain key assumptions, however, which rarely hold true in the real world. These include, for example, the assumptions of perfect competition and perfect information. Thus, in reality most transactions are actually positive-sum games, wherein both parties benefit from the transaction. Futures and options markets provide close real-world examples of zero-sum games. Such transactions typically feature two counterparties with direct opposite outcomes.

Definice

Hra s nulovým součtem je situace, kdy se zisky jedné strany rovnají ztrátě jiné strany, takže výsledkem je nulová čistá změna.

Příklad použití ve větě

Aby se zajistila proti fluktuacím cen ropy, společnost ACME Airlines uzavřela zrcadlové kupní a prodejní futures kontrakty, a tím prakticky vytvořila hru s nulovým součtem, aby se vyhnula výrazné ztrátě.

Poznámka

Myšlenka her s nulovým součtem pochází z teorie her a na ekonomické teorie je aplikován od 40. let 20. století. Tento koncept zahrnuje několik klíčových předpokladů, které však v reálném světě zřídkakdy platí. Tyto předpoklady zahrnují například dokonalou konkurenci dokonalé informace. Proto je ve skutečnosti většina transakcí hrami s kladným součtem, kdy z transakce mají prospěch obě strany. Trhy s futures opcemi jsou reálné příklady, které mají blízko k hrám s nulovým součtem. Tyto transakce typicky mají dvě protistrany, které mají přímo opačné výsledky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us