Language:


Business Term of the Day Archive

English Editorial Services offers a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Below, you can see a list of all of our previous words of the day. Clicking on a term will bring you to the page with definitions, examples, and explanations in both English and Czech.

Click here to order the table alphabetically by Czech term.

TermPojem
80/20 rule Pravidlo 80/20
Acceleration clause Klauzule o zesplatnění úvěru
Accounting principles Účetní zásady
Accounts payable Závazky
Accounts receivable Pohledávky
Accredited investor Akreditovaný investor
Acid test Test kyselosti
Act of God Vyšší moc
Active investing Aktivní investování
Activist investing Investorský aktivismus
Actuary Pojistný matematik
Adverse selection Antiselekce
Advertorial Advertorial
Affidavit Přísežné prohlášení
Affiliated company Přidružená společnost
Affirmative action Afirmativní akce
Agency cross Agency cross
Aggrieved party Poškozená strana
Agile management Agilní management
Aging rally Stárnoucí rally
Algo trading Algo obchodování
All-in cost Celkové náklady
Alternative finance Alternativní financování
Amortization Amortizace
Anchor store Klíčový nájemce
Angel investor Andělský investor
Annual general meeting (AGM) Výroční valná hromada
Annual report Výroční zpráva
Antitrust laws Antitrustové zákony
APR RPSN
Arbitrage Arbitráž
Arbitration Rozhodčí řízení
Arm’s length transaction Transakce dle tržních podmínek
Arrears Nedoplatek
Artificial intelligence Umělá inteligence
As is Jak stojí a leží
Asset Aktivum
Asset management Správa majetku
Asset stripping Vyvádění aktiv
Astroturfing Astroturfing
At-will employment At-will employment
Audit Audit
Audit trail Auditní stopa
Average collection period Průměrná doba inkasa
Back office Back office
Back pay Nesplacená odměna
Backdating Antedatování
Backlink Zpětný odkaz
Backlog Nevyřízené položky
Backtesting Zpětné testování
Bad debt Nedobytná pohledávka
Bailout Bailout
Bait and switch Reklamní návnada
Balance sheet Účetní rozvaha
Balanced fund Vyvážený fond
Balanced scorecard Balanced scorecard
Ballpark figure Přibližný odhad
Bank run Run na banku
Barrier to entry Bariéra vstupu na trh
Barter Směnný obchod
Basic accounting equation Základní bilanční rovnice
Basis point Bazický bod
Battle of the forms Bitva formulářů
Bear market Medvědí trh
Bear market rally Rally medvědího trhu
Beat the market Porazit trh
Benchmark Měřítko
Best efforts Vynaložení veškerého úsilí
Beta Beta
Betterment Zhodnocení
Bidding war Předhánění se v nabídkách
Bid–ask spread Rozptyl nabídky a poptávky
Big Bang Velký třesk
Big data Velká data
Big-box store Big-box store
Big-ticket item Vysokonákladové zboží
Bill of goods Bill of goods
Bill of sale Prodejní doklad
Bioassay Biologická zkouška
Biosimilar Biosimilar
Black Friday Černý pátek
Black market Černý trh
Black zero Černá nula
Blind trust Slepý trust
Block trade Blokový obchod
Blockbuster drug Blockbuster (lék)
Blue chip Modrý žeton
Blue sky laws Blue sky laws
Blue-collar worker Modrý límeček
Board of directors Představenstvo, správní rada
Bolt-on acquisition Bolt-on akvizice
Bond Dluhopis
Book building Bookbuilding
Bootstrapping Bootstrapping
BOT contract BOT smlouva
Bottleneck Hrdlo lahve
Bottom feeder Bottom feeder
Bottom line Výsledovka
Boycott Bojkot
Brainstorming Brainstorming
Branch office Pobočka
Brand advocate Zastánce značky
Brand awareness Povědomí o značce
Brand equity Hodnota značky
Brand loyalty Loajalita značce
Brand voice Tonalita značky
Brandjacking Zneužití značky
Breakeven Pokrytí nákladů
Brent crude Ropa Brent
Brick-and-mortar Kamenný
Bridge loan Překlenovací úvěr
Broker Makléř
Brownfield Brownfield
Bucket shop Bucket shop
Bull market Býčí trh
Bullion Kov ve slitcích
Burn rate Burn rate
Business confidence Podnikatelská důvěra
Business continuity Zachování provozu
Business cycle Hospodářský cyklus
Business day Pracovní den
Business incubator Podnikatelský inkubátor
Business model Obchodní model
Business-to-business (B2B) Business-to-business (B2B)
Business-to-consumer (B2C) Business-to-consumer (B2C)
Buy-and-hold strategy Strategie kup a drž
Buyback Výkup
Buyer’s market Trh kupujícího
Buying on margin Obchodování na marži
Buzzword Buzzword
By-product Vedlejší produkt
Bylaws Stanovy
C-suite C-suite
Cable Cable
Cannibalization Kanibalizace
Cap rate Míra kapitalizace
Capacity utilization rate Míra využití kapacit
Capital allocation Přidělování kapitálu
Capital call Svolávání kapitálu
Capital expenditure Kapitálové náklady
Capital expenditures (CAPEX) Kapitálové výdaje
Capital flight Útěk kapitálu
Capital gain Kapitálový zisk
Capital lease Finanční leasing
Capital loss Kapitálová ztráta
Capital structure Struktura kapitálu
Capital-intensive business Kapitálově náročný podnik
Capitulation Kapitulace
Career ladder Kariérní žebříček
Cartel Kartel
Cash Hotovost
Cash accounting Peněžní účetnictví
Cash cow Dojná kráva
Cash equivalent Peněžní ekvivalent
Cash pooling Cash pooling
Casual labor Příležitostná práce
Cat bond Katastrofický dluhopis
Category killer Zabiják kategorie
Caveat emptor Caveat emptor
Chain of command Linie velení
Chattel Movitost
Churn Odliv
Churning Churning
Circular economy Oběhové hospodářství
Classified loan Klasifikovaný úvěr
Clawback provision Ujednání o zpětném získání
Clinical trial Klinické studie
Closed shop Uzavřená dílna
Cloud computing Cloudový computing
Clowngrade Clowngrade
Code of conduct Etický kodex
Collateral Zástava
Collusion Koluze
Commoditization Komoditizace
Common share Kmenová akcie
Competitive advantage Konkurenční výhoda
Competitive intelligence Konkurenční zpravodajství
Competitive landscape Kompetitivní prostředí
Competitive parity Konkurenční parita
Compliance-ready Připraven na dodržování předpisů
Condition precedent Podmínka odkládací
Condition subsequent Podmínka rozvazovací
Conflict of interest Střet zájmů
Conglomerate Konglomerát
Consumer confidence Spotřebitelská důvěra
Consumer price index Index spotřebitelských cen
Consumer sovereignty Suverenita spotřebitele
Consumer staples Zboží denní potřeby
Container ship Kontejnerová loď
Content marketing Obsahový marketing
Contrarian investing Kontrariánské investování
Contribution margin Krycí příspěvek
Conversational marketing Konverzační marketing
Cookies Cookies
Copywriting Copywriting
Core competency Klíčová kompetence
Cornering the market Vytvoření dominantního postavení
Corporate action Opatření společnosti
Corporate culture Podniková kultura
Corporate governance Správa a řízení společnosti
Corporate raider Korporátní nájezdník
Corporate social responsibility Firemní společenská odpovědnost
Correction Korekce
Cost of capital Kapitálové náklady
Cost of risk Náklady na riziko
Cost-plus pricing Nákladově orientovaná tvorba cen
Coupon Kupón
Creative accounting Kreativní účetnictví
Creative destruction Kreativní destrukce
Credit card receivables Pohledávky z kreditních karet
Credit crunch Úvěrová krize
Credit history Úvěrová historie
Credit rating Úvěrový rating
Crisis management Krizový management
Cross-selling Křížový prodej
Crowdfunding Crowdfunding
Cryptocurrency Kryptoměna
Customer experience Zkušenost zákazníka
Customer relationship management (CRM) Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Customer satisfaction Spokojenost zákazníků
Customer-to-customer (C2C) Customer-to-customer (C2C)
Cyber Monday Cyber Monday
Cyberattack Kyberútok
Cyclical goods Cyklické zboží
Cyclical stock Cyklická akcie
Dark pool Temná tůň
Dark traffic Temná návštěvnost
Data mining Vytěžování dat
Dawn raid Nájezd za úsvitu
Day trader Intradenní obchodník
Debtor Dlužník
Decision tree Rozhodovací strom
Default risk Riziko selhání
Defensive stock Defenzivní akcie
Deferred expenses Náklady příštích období
Deflationary spiral Deflační spirála
Delayering Delayering
Depression Deprese
Derivative Derivát
Direct-to-consumer (DTC) advertising Reklama zaměřená na spotřebitele (DTC)
Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
Disposition effect Dispoziční efekt
Disruptive innovation Převratná inovace
Distressed security Problémový cenný papír
Divestment Divestice
Dividend Dividenda
Dividend stock Dividendová akcie
Dogfooding Dogfooding
Dogs of the Dow Psi indexu Dow
Doldrums Bezvětří
Done deal Hotová věc
Drip marketing Kapkový marketing
Drip pricing Drip pricing
Drop-shipping Dropshipping
Drug pipeline Drug pipeline
Dry hole Dry hole
Due diligence Hloubková kontrola
Dumping Dumping
Dunning Upomínání
Durable goods Zboží dlouhodobé spotřeby
Dutch auction Holandská aukce
Early adopter Časný osvojitel
Earnest money Závdavek
Earnings per share (EPS) Zisk na akcii
Earnings yield Výnosnost zisků
Easement Služebnost
Eating one’s own cooking Eating one’s own cooking
EBITDA EBITDA
Ecological footprint Ekologická stopa
Economic equilibrium Ekonomická rovnováha
Economies of scale Úspory z rozsahu
Ecotourism Ekoturismus
Efficient market hypothesis Hypotéza efektivních trhů
Elevator pitch Výtahová řeč
Emerging market Rozvíjející se trh
Eminent domain Vyvlastnění
Emissions trading Obchodování s emisemi
Employee exit management Exit management
Employee stock option Zaměstnanecké opce na akcie
End consumer Koncový spotřebitel
Entrepreneurship Podnikavost
Environmental impact assessment (EIA) Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
Envy ratio Poměr závisti
Equity dilution Ředění kapitálu
Escalation clause Eskalační doložka
Evergreening Evergreening
Ex-dividend date Ex-dividend date
Exchange-traded fund (ETF) Burzovně obchodovaný fond (ETF)
Exit strategy Výstupní strategie
Externality Externalita
Facelift Facelift
Factoring Faktoring
Fair balance Spravedlivá rovnováha
Fair trade Fair trade
Fair value Reálná hodnota
Fallen angel Padlý anděl
Fast-moving consumer goods (FMCG) Rychloobrátkové spotřební zboží
Fear index Index strachu
Featherbedding Featherbedding
Fiat money Fiat měna
Fiduciary duty Fiduciární povinnost
Fighter brand Útočná značka
Financial statements Účetní závěrka
Fintech Fintech
First in, first out/last in, first out (FIFO/LIFO) První dovnitř, první ven/Poslední dovnitř, první ven (FIFO/LIFO)
Fiscal year Účetní období
Five forces model Model pěti sil
Flagship product Vlajkový produkt
Float Float
Floating charge Pohyblivé zatížení
Flotation Vstup na burzu
Force majeure Force majeure
Foreclosure Propadnutí hypotéky
Foreign direct investment Přímá zahraniční investice
Forensic audit Forenzní audit
Forfaiting Forfaiting
Forward contract Forwardový kontrakt
Forward guidance Forward guidance
Forward-looking statement Výhledové prohlášení
Fractional reserve banking Bankovnictví částečných rezerv
Franchising Franšízing
Free float Volně obchodovatelné akcie
Free-rider problem Problém černého pasažéra
Freemium Freemium
Freight forwarder Zasilatel
Fringe benefit Mimoplatové výhody
Front office Front office
Fund of funds Fond fondů
Fundamental analysis Fundamentální analýza
Fungibility Zastupitelnost
Futures Futures
Galápagos syndrome Galapážský syndrom
Gap analysis Analýza mezer
Garden leave Nucená dovolená
Generic drug Generikum
Genericide Genericida
Geomarketing Geomarketing
Giffen goods Giffenovské zboží
Globalization Globalizace
Glocalization Glokalizace
Going concern principle Předpoklad nepřetržitého trvání
Golden handcuffs Zlatá želízka
Golden parachute Zlatý padák
Goodwill Goodwill
Grace period Bezúročné období
Grandfather clause Ustanovení o ochraně předchozího stavu
Gray market Šedý trh
Greater fool theory Teorie většího blázna
Green building Zelená stavba
Green shoots Zelené výhonky
Greenshoe Greenshoe
Greenwashing Natírání na zeleno
Groupthink Syndrom skupinového myšlení
Growth driver Růstový faktor
Guerilla marketing Guerillový marketing
Haircut Zástřih
Halo effect Haló efekt
Hard costs Tvrdé náklady
Headhunter Headhunter
Headline inflation Celková inflace
Heat map Teplotní mapa
Hedge Zajištění
Hedge fund Hedge fond
Helicopter money Peníze z helikoptéry
Help-seeking ad Help-seeking ad
High net worth individual Osoba s vysokým čistým jměním
High-conviction investor Vysoce koncentrovaný investor
High-frequency trading (HFT) Vysokofrekvenční obchodování (HFT)
High-water mark High-water mark
Holding company Holdingová společnost
Horizontal integration Horizontální integrace
Hostile takeover Nepřátelské převzetí
Hot money Přelétavé peníze
Hyperinflation Hyperinflace
Iceberg order Iceberg pokyn
Impulse buying Impulzivní nakupování
Inclusive environment Inkluzivní prostředí
Income disparity Příjmová nerovnost
Income stock Výnosové akcie
Index fund Indexový fond
Industrial espionage Průmyslová špionáž
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Infant industry Nedospělé odvětví
Influencer Influencer
Information asset Informační aktivum
Initial public offering (IPO) Primární emise akcií
Inside sales Inside sales
Insider trading Obchodování zasvěcených osob
Institutional investor Institucionální investor
Institutional memory Institucionální paměť
Intangible asset Nehmotný majetek
Intellectual property Duševní vlastnictví
Interest coverage Pokrytí úroků
Interest rate Úroková sazba
Intermodal transport Intermodální doprava
Internal startup Vnitřní startup
Internet of things Internet věcí
Intrapreneurship Intrapodnikání
Intrinsic value Vnitřní hodnota
Investment fund Investiční fond
Investment grade Investiční stupeň
Investment grade Investiční stupeň
Investment thesis Investiční teze
Investment universe Investiční vesmír
Investment vehicle Investiční prostředek
Investor relations Vztahy s investory
Invoice Faktura
Islamic finance Islámské finančnictví
Issue premium Emisní ážio
January effect Lednový efekt
Joint venture Společný podnik
Joint-stock company Akciová společnost
Junior debt Podřízený dluh
Junk bond Podřadné dluhopisy
Key opinion leader Klíčový názorový vůdce
Key performance indicators Klíčové ukazatele výkonnosti
Keynesian economics Keynesiánská ekonomie
Kickback Malá domů
Knowledge economy Znalostní ekonomika
Land bridge Pevninský most
Landing page Vstupní stránka
Last mile Poslední míle
Leading indicator Předstihový indikátor
Lean startup Štíhlý startup
Leaseback Zpětný nájem
Lemon law Lemon law
Lender of last resort Půjčovatel poslední instance
Leniency program Program shovívavosti
Lettable area Pronajímatelná plocha
Leverage Finanční páka
Leveraged buyout (LBO) Páková akvizice
LIBOR LIBOR
Lien Zástavní a zadržovací právo
Link juice Link juice
Liquidity Likvidita
Liquidity premium Příplatek za likviditu
Logistics Logistika
Long position Dlouhá pozice
Long-tail keywords Klíčová slova dlouhého chvostu
Loss leader Loss leader
Low-hanging fruit Snadno dosažitelné ovoce
Magic bullet Kouzelná kulka
Make whole call Právo předčasného splacení emise
Malpractice Nesprávný postup
Management Management
Management buy-in (MBI) Odkup společnosti externím managementem
Management buyout (MBO) Odkup společnosti vedením podniku
Margin of safety Bezpečnostní rozpětí
Mark down Snížení ceny
Market bubble Tržní bublina
Market capitalization Tržní kapitalizace
Market challenger Tržní vyzyvatel
Market failure Selhání trhu
Market maker Tvůrce trhu
Market research Průzkum trhu
Market share Tržní podíl
Marketing channel Marketingový kanál
Marketing mix Marketingový mix
Mass production Masová výroba
Matching principle Akruální princip
Matrix organizational structure Maticová organizační struktura
Maturity mismatch Nesoulad splatnosti
Mezzanine financing Mezaninové financování
Middle management Střední management
Mission statement Formulace poslání
Moment of truth Okamžik pravdy
Momentum investing Momentum investování
Money laundering Praní špinavých peněz
Money supply Peněžní zásoba
Money trail Finanční stopa
Monopoly Monopol
Monopsony Monopson
Moral hazard Morální hazard
Mortgage Hypotéka
Municipal bond (muni) Komunální (municipální) dluhopis
Mutual fund Podílový fond
Mystery shopper Mystery shopper
Nanotechnology Nanotechnologie
Nasdaq Nasdaq
Native advertising Nativní reklama
Natural monopoly Přirozený monopol
Net asset value (NAV) Čistá hodnota aktiv (NAV)
No free lunch Žádný oběd zdarma
Non-GAAP measures Non-GAAP measures
Noncompete clause Konkurenční doložka
Nondisclosure agreement (NDA) Dohoda o zachování mlčenlivosti
Nongovernmental organization (NGO) Nestátní organizace
Nonpublic information Neveřejné informace
Nonrecurring item Neopakující se položka
Null and void Neplatný a neúčinný
Nutraceutical Nutraceutikum
Off-balance sheet Podrozvahový
Off-label use Použití mimo rozsah rozhodnutí o registraci
Off-plan property Nemovitost na papíře
Offshore fund Offshorový fond
Oligopoly Oligopol
Oligopsony Oligopson
Onboarding Nástup zaměstnance
Operating lease Operační leasing
Option Opce
Order picking Vychystávání
Organic growth Organický růst
Organizational chart Organizační schéma
Original equipment manufacturer Originální výrobce zařízení
Orphan drug Sirotčí lék
Outside the box Mimo krabici
Outsourcing Outsourcing
Over-the-counter (OTC) market Mimoburzovní trh
Over-the-counter drug Volně prodejný lék
Overdraft Přečerpání
Overhead Režijní náklady
Owner of record Zapsaný vlastník
Owner’s equity Vlastní kapitál
P/E ratio Poměr ceny a zisku
Pac-Man defense Pac-Manova obrana
Pain point Citlivé místo
Paradox of thrift Paradox spořivosti
Passive investing Pasivní investování
Patent cliff Patentový útes
Patent troll Patentový troll
Payday loan Půjčka do výplaty
Penny stock Penny stock
Performance appraisal Hodnocení pracovního výkonu
Performance improvement plan (PIP) Plán zlepšení výkonu (PIP)
Perpetual bond Věčný dluhopis
Personal branding Osobní branding
Peter Principle Peterův princip
Petty cash Pokladní hotovost
Phishing Phishing
Point of sale Místo prodeje
Poison pill Otrávená pilulka
Ponzi scheme Ponziho schéma
Pop-up Pop-up
Portfolio diversification Diverzifikace portfolia
Portfolio turnover Fluktuace portfolia
Positioning Umisťování
Poverty line Hranice chudoby
Poverty tax Daň z chudoby
Predatory pricing Predátorská cenová politika
Preferred share Prioritní akcie
Price maker Cenotvůrce
Price taker Příjemce ceny
Price target Cenový cíl
Price war Cenová válka
Primary market Primární trh
Prisoner’s dilemma Vězňovo dilema
Private placement Soukromá emise
Procurement Nákup
Product downsizing Downsizing
Product hopping Product hopping
Product life cycle Životní cyklus produktu
Product placement Product placement
Profit center Hospodářské středisko
Profit margin Zisková marže
Profit-taking Výběr zisku
Program trading Programové obchodování
Progressive tax Progresivní daň
Proof of concept Ověření koncepce
Prospectus Prospekt
Proxy fight Bitva akcionářů
Prudent person rule Zásada obezřetnosti
Public domain Volné dílo
Public good Veřejný statek
Pump-and-dump Pump-and-dump
Purchasing power Kupní síla
Purchasing power parity (PPP) Parita kupní síly
Pure play Čisté zaměření
Push–pull strategy Push–pull strategie
Pyramid scheme Letadlo
Quant fund Kvantitativní fond
Quantitative easing Kvantitativní uvolňování
R&D Výzkum a vývoj (VaV)
Random walk hypothesis Hypotéza náhodné procházky
Range trading Pásmové obchodování
Razor-blade model Žiletkový model
Real Estate Investment Trust Realitní investiční fond
Real property Nemovitost
Real-time marketing Marketing v reálném čase
Rebating Rabat
Recession Recese
Recurring item Opakující se položka
Recurring revenue Opakované příjmy
Red herring Uzenáč
Registered share Akcie na jméno
Regulated market Regulovaný trh
Regulatory compliance Dodržování právních předpisů
Reminder ad Připomínková reklama
Remuneration Odměna
Renewable energy Obnovitelná energie
Repurchase agreement Dohoda o zpětném odkupu (Repo)
Restricted stock Omezené akcie
Return on investment Návratnost investic
Reverse mortgage Zpětná hypotéka
Reverse share split Reverzní štěpení akcií
Revolving loan Revolvingová půjčka
Right of first refusal Předkupní právo
Risk analysis Analýza rizik
Risk appetite Rizikový apetit
Risk-free rate Bezriziková sazba
Risk–return ratio Poměr rizika k zisku
Rogue trader Neautorizovaný obchodník
Rolling highway Autovlak
Rump session Rump session
Sabbatical Sabatikl
Safe harbor statement Prohlášení o bezpečném přístavu
Sales pitch Prodejní řeč
Sales promotion Podpora prodeje
Salvage value Zbytková hodnota
Salvation clause Salvátorská klauzule
Same-store sales Tržby ve srovnatelných obchodech
Scam Podvod
Search engine optimization (SEO) Optimalizace pro vyhledávače
Seasoning Zrání
Secondary market Sekundární trh
Secondment Dočasné přidělení
Securitization Sekuritizace
Seed capital Počáteční kapitál
Segment reporting Segmentové výkaznictví
Self-dealing Samoobchodování
Self-regulation Samoregulace
Sell side Prodejní strana
Sell-off Výprodej
Seller’s market Trh prodávajícího
Senior debt Prioritní dluh
Service level agreement Dohoda o úrovni poskytovaných služeb
Severance package Odstupné
Share of mind Podíl na mysli
Share split Štěpení akcií
Shareholder Akcionář
Shareholder value Hodnota pro akcionáře
Shares outstanding Akcie v oběhu
Shelf life Skladovatelnost
Shell company Skořápková společnost
Short selling Krátký prodej
Short squeeze Short squeeze
Shotgun clause Shotgun clause
Silent partner Tichý společník
Silver bullet Stříbrná kulka
Single branding Nákup jedné značky
Singles’ Day Den nezadaných
Six Sigma Six Sigma
Skin in the game Jít s kůží na trh
Small and medium-sized enterprises (SMEs) Malé a střední podniky (SME)
Small cap Malá společnost
Smurfing Šmoulování
Social accounting Sociální účetnictví
Social proof Sociální důkaz
Social return on investment (SROI) Společenská návratnost investice
Social shopping Sociální nakupování
Socially responsible investing Společensky odpovědné investování
Soft costs Měkké náklady
Software as a service (SaaS) Software jako služba
Sole proprietorship Podnik fyzické osoby
Sovereign wealth fund Suverénní fond
Special-purpose entity (SPE) Speciální účelový subjekt
Speculative grade Spekulativní stupeň
Spin-off Odštěpení
Spoofing Spoofing
Squeeze-out Vytěsnění 
Stakeholder Zainteresovaná strana
Stalking horse offer Nabídka „stalking horse“
Startup Startup
Sterling Šterlink
Stock picking Vybírání akcií
Store-within-a-store Obchod v obchodě
Straight-line depreciation Rovnoměrné odpisování
Strategic investor Strategický investor
Stress testing Zátěžové testování
Strike Stávka
Strikebreaker Stávkokaz
String of pearls strategy Strategie „šňůra perel“
Structured finance Strukturované financování
Subpoena Soudní obsílka
Subrogation Subrogace
Subscribed capital Upsaný kapitál
Subsequent events Události po datu závěrky
Subsidiary Dceřiná společnost
Suggested retail price Doporučená maloobchodní cena
Sum-of-the-parts valuation Ocenění součtem dílčích částí
Sunk cost Utopené náklady
Supervisory board Dozorčí rada
Supply chain Dodavatelský řetězec
Surety Zajištění
Survival bias Klam přeživších
Sustainable competitive advantage Udržitelná konkurenční výhoda
Sustainable development Trvale udržitelný rozvoj
Sweat equity Sweat equity
Sweat of the brow Vynaložené úsilí
Sweatshop Sweatshop
Sweep account Sweep účet
Sweetener Sladidlo
Sweetheart deal Malá domů
Swing for the fences Swing for the fences
SWOT analysis Analýza SWOT
Synergy Synergie
Tag line Heslo
Take or pay Odeber nebo zaplať
Talent management Řízení talentů
Tamper-resistant Odolný proti nedovoleným zásahům
Tangible asset Hmotný majetek
Tariff Clo
Tax exemption Daňová úleva
Technical analysis Technická analýza
The Street Wall Street
Third rail Vosí hnízdo
Time value of money Časová hodnota peněz
Too big to fail Příliš velký na bankrot
Track record Prokazatelné výsledky
Tracking error Tracking error
Tracking stock Divizní akcie
Trade fair Veletrh
Trade payables Závazky z obchodních styků
Trade secret Obchodní tajemství
Trademark Ochranná známka
Trading curb Přerušení obchodování
Trading stock Akcie populární k obchodování
Tragedy of the commons Tragédie obecní pastviny
Tranche Tranše
Translational research Translační výzkum
Transshipment Překládka
Treasury shares Vlastní akcie
Trial balance Předvaha
Triple bottom line Trojitá výsledovka
Trust Svěřenský fond
Tunneling Tunelování
Turnkey Na klíč
Turnover Obrat
Umbrella brand Zastřešující značka
Underemployment Podzaměstnanost
Underlying asset Podkladové aktivum
Underwater mortgage Hypotéka „pod vodou“
Underwriter Upisovatel
Unfair competition Nekalá soutěž
Unicorn Jednorožec
Unique selling proposition Jedinečná prodejní nabídka
Unqualified opinion Stanovisko bez výhrad
Up or out Up-or-out systém
Upcycling Upcyklace
Upfront fee Počáteční poplatek
Upselling Upselling
Usury Lichva
Valley of death Údolí smrti
Value added Přidaná hodnota
Value investing Hodnotové investování
Value proposition Hodnotová propozice
Value-added tax Daň z přidané hodnoty
Value-based pricing Hodnotově orientovaná tvorba cen
Variable costs Variabilní náklady
Veblen goods Veblenovské zboží
Velocity of money Rychlost obratu peněz
Venture capital Venture kapitál
Vertical integration Vertikální integrace
Vertical retailer Vertikální maloobchod
Volatility Volatilita
Vulture capitalist Mrchožrout
Waiver Vzdání se práva
Warehouse management Řízení skladů
Waste hierarchy Hierarchie nakládání s odpady
Waybill Nákladní list
Weighted average cost of capital (WACC) Vážené průměrné kapitálové náklady
Whistle-blower Whistleblower
White elephant Bílý slon
White goods Bílé zboží
White knight Bílý rytíř
White paper Bílá kniha
White-collar worker Bílý límeček
Windfall Neočekávané přínosy
Window dressing Přikrašlování skutečnosti
Winner’s curse Prokletí vítěze
Win–win Win–win
Witching Witching
Withholding tax Srážková daň
Word-of-mouth advertising Ústní reklama
Workaholism Workoholismus
Working capital Pracovní kapitál
Working poor Chudí pracující
Workplace diversity Diverzita na pracovišti
Workplace harassment Šikana na pracovišti
Yankee bond Yankee dluhopis
Yard Yard
Yield curve Výnosová křivka
Zero cash date Zero cash date
Zero-sum game Hra s nulovým součtem
Zombie bank Zombie banka

Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.