Language:


Business Term of the Day Archive

English Editorial Services offers a new Business Term of the Day each business day explained in both English and Czech. To have these terms delivered to your email at no charge, subscribe to the Business Term of the Day.

Below, you can see a list of all of our previous words of the day. Clicking on a term will bring you to the page with definitions, examples, and explanations in both English and Czech.

Click here to order the table alphabetically by Czech term.

TermPojem
80/20 rule Pravidlo 80/20
A/B testing A/B testování
Acceleration clause Klauzule o zesplatnění úvěru
Account management Řízení zákaznických účtů
Accounting Účetnictví
Accounting cycle Účetní cyklus
Accounting principles Účetní zásady
Accounts payable Závazky
Accounts receivable Pohledávky
Accredited investor Akreditovaný investor
Acid test Test kyselosti
Acquisition Akvizice
Acquisition target Cíl akvizice
Across the board Ve všech oblastech
Act of God Vyšší moc
Actionable intelligence Actionable intelligence
Active investing Aktivní investování
Activist investing Investorský aktivismus
Actuary Pojistný matematik
Advance payment Záloha
Adverse selection Antiselekce
Advertising copy Reklamní text
Advertorial Advertorial
Affidavit Přísežné prohlášení
Affiliated company Přidružená společnost
Affinity group Zájmová skupina
Affirmative action Afirmativní akce
Agency cross Agency cross
Agency problem Problém zastoupení
Aggregate demand Agregátní poptávka
Aggrieved party Poškozená strana
Agile management Agilní management
Aging rally Stárnoucí rally
Agreement in principle Dohoda o podstatě
Agribusiness Zemědělský podnik
Algo trading Algo obchodování
Algorithmization Algoritmizace
All-in cost Celkové náklady
Allowance Příděl, dávka, kapesné
Alternative finance Alternativní financování
Amortization Amortizace
Anchor store Klíčový nájemce
Angel investor Andělský investor
Annual general meeting (AGM) Výroční valná hromada
Annual report Výroční zpráva
Annuity Anuita
Antitrust laws Antitrustové zákony
APR RPSN
Arbitrage Arbitráž
Arbitration Rozhodčí řízení
Arm’s length transaction Transakce dle tržních podmínek
Arrears Nedoplatek
Artificial intelligence Umělá inteligence
As is Jak stojí a leží
Assembly line Montážní linka
Asset Aktivum
Asset management Správa majetku
Asset stripping Vyvádění aktiv
Asset-backed security Cenné papíry kryté aktivy
Astroturfing Astroturfing
At-will employment At-will employment
ATM Bankomat
Audit Audit
Audit evidence Auditní důkazy
Audit trail Auditní stopa
Auditor Auditor
Average collection period Průměrná doba inkasa
Back office Back office
Back pay Nesplacená odměna
Back-end development Back-end vývoj
Backdating Antedatování
Background check Ověření spolehlivosti
Backlink Zpětný odkaz
Backlog Nevyřízené položky
Backtesting Zpětné testování
Bad debt Nedobytná pohledávka
Bailout Bailout
Bait and switch Reklamní návnada
Balance of payments Platební bilance
Balance sheet Účetní rozvaha
Balanced fund Vyvážený fond
Balanced scorecard Balanced scorecard
Ballpark figure Přibližný odhad
Bank run Run na banku
Bankruptcy Bankrot
Barcode Čárový kód
Bargain purchase Výhodná koupě
Bargaining agent Zástupce pro vyjednávání
Bargaining unit Odborová organizace
Barrier to entry Bariéra vstupu na trh
Barter Směnný obchod
Base pay Základní mzda
Basic accounting equation Základní bilanční rovnice
Basis point Bazický bod
Battle of the forms Bitva formulářů
Bear market Medvědí trh
Bear market rally Rally medvědího trhu
Bearer share Akcie na majitele
Beat the market Porazit trh
Bells and whistles Bells and whistles
Benchmark Měřítko
Best efforts Vynaložení veškerého úsilí
Best practice Osvědčený postup
Beta Beta
Betterment Zhodnocení
Bidding war Předhánění se v nabídkách
Bid–ask spread Rozptyl nabídky a poptávky
Big Bang Velký třesk
Big data Velká data
Big-box store Big-box store
Big-ticket item Vysokonákladové zboží
Bill of goods Bill of goods
Bill of lading Náložný list, konosament
Bill of sale Prodejní doklad
Binding arbitration Závazná arbitráž
Bioassay Biologická zkouška
Biodegradable Biologicky odbouratelný
Bioeconomy Bioekonomika
Bioenergy Bioenergie
Bioequivalent Bioekvivalentní
Bioethics Bioetika
Biosimilar Biosimilar
Black Friday Černý pátek
Black market Černý trh
Black zero Černá nula
Blank check company Blank check company
Bleeding edge technology Bleeding edge technologie
Blind trust Slepý trust
Block trade Blokový obchod
Blockbuster drug Blockbuster (lék)
Blue chip Modrý žeton
Blue sky laws Blue sky laws
Blue-collar worker Modrý límeček
Board of directors Představenstvo, správní rada
Board of trustees Správní rada
Boilerplate contract Adhezní smlouva
Bolt-on acquisition Bolt-on akvizice
Bond Dluhopis
Book building Bookbuilding
Book value Účetní hodnota
Bookkeeping Účtování / 
Účetnictví
Books of account Účetní knihy
Boom Boom
Bootstrapping Bootstrapping
BOT contract BOT smlouva
Bottleneck Hrdlo lahve
Bottom feeder Bottom feeder
Bottom line Výsledovka
Boutique firm Butiková firma
Boycott Bojkot
Brainstorming Brainstorming
Branch office Pobočka
Brand Obchodní značka
Brand advocate Zastánce značky
Brand awareness Povědomí o značce
Brand equity Hodnota značky
Brand identity Identita značky
Brand image Image značky
Brand loyalty Loajalita značce
Brand recognition Rozpoznání značky
Brand strategy Strategie značky
Brand voice Tonalita značky
Brandjacking Zneužití značky
Breach of contract Porušení smlouvy
Breakeven Pokrytí nákladů
Brent crude Ropa Brent
Brick-and-mortar Kamenný
Bridge loan Překlenovací úvěr
Broker Makléř
Brownfield Brownfield
Bucket shop Bucket shop
Building code Stavební zákon
Building permit Stavební povolení
Built to suit Built to suit
Bull market Býčí trh
Bullet loan Jednorázově splatný úvěr
Bullion Kov ve slitcích
Bumper crop Rekordní sklizeň
Bundling Vázaný prodej
Burn rate Burn rate
Business confidence Podnikatelská důvěra
Business continuity Zachování provozu
Business cycle Hospodářský cyklus
Business day Pracovní den
Business ecosystem Podnikový ekosystém
Business ethics Obchodní etika
Business incubator Podnikatelský inkubátor
Business model Obchodní model
Business park Business park
Business-to-business (B2B) Business-to-business (B2B)
Business-to-consumer (B2C) Business-to-consumer (B2C)
Buy-and-hold strategy Strategie kup a drž
Buyback Výkup
Buyer’s market Trh kupujícího
Buying on margin Obchodování na marži
Buzzword Buzzword
By-product Vedlejší produkt
Bylaws Stanovy
C-suite C-suite
Cable Cable
Call to action Výzva k akci
Cannibalization Kanibalizace
Cap and trade Cap and trade
Cap rate Míra kapitalizace
Capacity building Budování kapacit
Capacity utilization rate Míra využití kapacit
Capital allocation Přidělování kapitálu
Capital appreciation Zhodnocení kapitálu
Capital call Svolávání kapitálu
Capital expenditure Kapitálové náklady
Capital flight Útěk kapitálu
Capital gain Kapitálový zisk
Capital lease Finanční leasing
Capital loss Kapitálová ztráta
Capital planning Kapitálové plánování
Capital structure Struktura kapitálu
Capital-intensive business Kapitálově náročný podnik
Capitulation Kapitulace
Carbon neutrality Uhlíková neutralita
Carbon offsetting Uhlíková kompenzace
Carbon tax Uhlíková daň
Career ladder Kariérní žebříček
Carried interest Odměna za zhodnocení kapitálu
Carrying charge Náklady držení
Cartel Kartel
Cash Hotovost
Cash accounting Peněžní účetnictví
Cash burn rate Cash burn rate
Cash cow Dojná kráva
Cash equivalent Peněžní ekvivalent
Cash flow Peněžní tok
Cash on delivery Dobírka
Cash pooling Cash pooling
Casual labor Příležitostná práce
Cat bond Katastrofický dluhopis
Catching a falling knife Chytání padajícího nože
Category killer Zabiják kategorie
Caveat emptor Caveat emptor
Census Sčítání lidu
Center store Center store
Central bank Centrální banka
Chain of command Linie velení
Chattel Movitost
Chief risk officer Chief risk officer
Churn Odliv
Churning Churning
Circular economy Oběhové hospodářství
Classified loan Klasifikovaný úvěr
Clawback provision Ujednání o zpětném získání
Clearinghouse Zúčtovací ústav
Click-through rate Míra prokliku
Client segment Klientský segment
Clinical trial Klinické studie
Closed shop Uzavřená dílna
Closely held company Uzavřená společnost
Cloud computing Cloud computing
Clowngrade Clowngrade
Co-sourcing Co-sourcing
Code of conduct Etický kodex
Cold call Volání na studené kontakty
Collateral Zástava
Collective bargaining Kolektivní vyjednávání
Collusion Koluze
Comfort letter Patronátní prohlášení
Commoditization Komoditizace
Commodity Komodita
Common share Kmenová akcie
Comparative advertising Srovnávací reklama
Competitive advantage Konkurenční výhoda
Competitive intelligence Konkurenční zpravodajství
Competitive landscape Kompetitivní prostředí
Competitive parity Konkurenční parita
Compliance-ready Připraven na dodržování předpisů
Compound interest Složený úrok
Compounding Skládání
Compressed work week Stlačený pracovní týden
Condition precedent Podmínka odkládací
Condition subsequent Podmínka rozvazovací
Confirmation bias Konfirmační zkreslení
Conflict of interest Střet zájmů
Conglomerate Konglomerát
Consolidated financial statements Konsolidovaná účetní závěrka
Consolidation Konsolidace
Consortium Konsorcium
Consumer behavior Chování spotřebitele
Consumer confidence Spotřebitelská důvěra
Consumer price index Index spotřebitelských cen
Consumer sovereignty Suverenita spotřebitele
Consumer staples Zboží denní potřeby
Container ship Kontejnerová loď
Content discovery platform Platforma pro objevování obsahu
Content marketing Obsahový marketing
Contrarian investing Kontrariánské investování
Contribution margin Krycí příspěvek
Control premium Prémie za kontrolu
Convenience store Smíšené zboží
Conversational marketing Konverzační marketing
Cookies Cookies
Cooling-off period Lhůta na rozmyšlenou
Cooperative Družstvo
Copyright Autorské právo
Copywriting Copywriting
Core business Hlavní podnikové činnosti
Core competency Klíčová kompetence
Core inflation Jádrová inflace
Cornering the market Vytvoření dominantního postavení
Corporate action Opatření společnosti
Corporate culture Podniková kultura
Corporate governance Správa a řízení společnosti
Corporate raider Korporátní nájezdník
Corporate social responsibility Firemní společenská odpovědnost
Correction Korekce
Cost of capital Kapitálové náklady
Cost of risk Náklady na riziko
Cost–benefit analysis Analýza nákladů a přínosů
Cost-plus pricing Nákladově orientovaná tvorba cen
Cottage industry Domácký průmysl
Counterfeit Padělek
Coupon Kupón
Creative accounting Kreativní účetnictví
Creative destruction Kreativní destrukce
Credit card Kreditní karta
Credit card receivables Pohledávky z kreditních karet
Credit crunch Úvěrová krize
Credit history Úvěrová historie
Credit rating Úvěrový rating
Credit union Družstevní záložna
Crisis management Krizový management
Cronyism Trafikantství
Cross-selling Křížový prodej
Crowdfunding Crowdfunding
Cryptocurrency Kryptoměna
Curated shopping Kurátorované nakupování
Customer base Zákaznická báze
Customer experience Zkušenost zákazníka
Customer interface Zákaznické rozhraní
Customer journey Cesta zákazníka
Customer reach Customer reach
Customer relationship management (CRM) Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Customer satisfaction Spokojenost zákazníků
Customer service Zákaznická podpora
Customer touchpoint Styčný bod se zákazníky
Customer-to-customer (C2C) Customer-to-customer (C2C)
Customs union Celní unie
Cyber Monday Cyber Monday
Cyber security Kyberbezpečnost
Cyberattack Kyberútok
Cyclical goods Cyklické zboží
Cyclical stock Cyklická akcie
Damages Odškodné
Dark pool Temná tůň
Dark traffic Temná návštěvnost
Data mining Vytěžování dat
Dawn raid Nájezd za úsvitu
Day trader Intradenní obchodník
Deadweight loss Umrtvená ztráta
Debt spiral Dluhová spirála
Debtor Dlužník
Debt–equity swap Kapitalizace pohledávky
Deceptive advertising Klamavá reklama
Decision tree Rozhodovací strom
Deed Smlouva o převodu vlastnického práva
Deep dive Deep dive
Default risk Riziko selhání
Defensive stock Defenzivní akcie
Deferred expenses Náklady příštích období
Deficit financing Deficitní financování
Deflation Deflace
Deflationary spiral Deflační spirála
Delayering Delayering
Demand shock Poptávkový šok
Denial-of-service attack Odepření služeb
Deposit insurance Pojištění vkladů
Depression Deprese
Derivative Derivát
Design life Navržená životnost
Design–build Design–build
Developed economy Rozvinutá ekonomika
Digital marketing Digitální marketing
Digital roadmap Digitální plán
Diminishing returns Klesající výnosy
Direct marketing Přímý marketing
Direct-to-consumer (DTC) advertising Reklama zaměřená na spotřebitele (DTC)
Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
Discounted cash flow Diskontované peněžní toky
Disposition effect Dispoziční efekt
Disruptive innovation Převratná inovace
Disruptive trading practices Rušivé obchodní praktiky
Distressed security Problémový cenný papír
Divestment Divestice
Dividend Dividenda
Dividend aristocrat Dividendový aristokrat
Dividend stock Dividendová akcie
Dogfooding Dogfooding
Dogs of the Dow Psi indexu Dow
Doldrums Bezvětří
Done deal Hotová věc
Downmarket Downmarket
Downsizing Snižování stavů
Downturn Útlum
Drinking the Kool-Aid Drinking the Kool-Aid
Drip marketing Kapkový marketing
Drip pricing Drip pricing
Drop-dead date Drop-dead date
Drop-shipping Dropshipping
Drug pipeline Drug pipeline
Dry hole Dry hole
Due diligence Hloubková kontrola
Dumping Dumping
Dunning Upomínání
Durable goods Zboží dlouhodobé spotřeby
Dutch auction Holandská aukce
Dynamic pricing Dynamická cenotvorba
Early adopter Časný osvojitel
Earnest money Závdavek
Earnings management Upravování zisku
Earnings per share (EPS) Zisk na akcii
Earnings yield Výnosnost zisků
Easement Služebnost
Eating one’s own cooking Eating one’s own cooking
EBITDA EBITDA
Ecological footprint Ekologická stopa
Economic equilibrium Ekonomická rovnováha
Economic sanctions Ekonomické sankce
Economies of scale Úspory z rozsahu
Ecotourism Ekoturismus
Efficient market hypothesis Hypotéza efektivních trhů
Elevator pitch Výtahová řeč
Emergency preparedness Připravenost na mimořádné události
Emerging market Rozvíjející se trh
Eminent domain Vyvlastnění
Emissions trading Obchodování s emisemi
Emotional intelligence Emoční inteligence
Employee exit management Exit management
Employee stock option Zaměstnanecké opce na akcie
Encryption Šifrování
End consumer Koncový spotřebitel
Energy returned on energy invested Energetická návratnost
Enterprise resource planning Plánování podnikových zdrojů
Entrepreneurship Podnikavost
Environmental impact assessment (EIA) Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
Envy ratio Poměr závisti
Equity dilution Ředění kapitálu
Escalation clause Eskalační doložka
Essential goods and services Základní zboží a služby
Ethical consumerism Etická spotřeba
Evergreening Evergreening
Ex-dividend date Ex-dividend date
Exchange-traded fund (ETF) Burzovně obchodovaný fond (ETF)
Execution price Realizační cena
Executive summary Shrnutí
Exit strategy Výstupní strategie
Exotic options Exotické opce
Expert system Expertní systém
Extended producer responsibility Rozšířená odpovědnost výrobce
Externality Externalita
Extortion Vydírání
Facelift Facelift
Factoring Faktoring
Fair balance Spravedlivá rovnováha
Fair trade Fair trade
Fair value Reálná hodnota
Fallen angel Padlý anděl
Family office Rodinná kancelář
Fast fashion Rychlá móda
Fast-moving consumer goods (FMCG) Rychloobrátkové spotřební zboží
Fear index Index strachu
Featherbedding Featherbedding
Feature creep Feature creep
Feedback Zpětná vazba
Fiat money Fiat měna
Fiduciary duty Fiduciární povinnost
Fighter brand Útočná značka
Financial innovation Finanční inovace
Financial instrument Finanční nástroj
Financial statements Účetní závěrka
Financialization Financializace
Fintech Fintech
Firewall Firewall
First in, first out/last in, first out (FIFO/LIFO) První dovnitř, první ven/Poslední dovnitř, první ven (FIFO/LIFO)
Fiscal year Účetní období
Five Eyes Alliance Five Eyes Alliance
Five forces model Model pěti sil
Fixed income security Cenný papír s pevným výnosem
Flagship product Vlajkový produkt
Flattening the curve Zploštění křivky
Flextime Pružná pracovní doba
Float Float
Floating charge Pohyblivé zatížení
Flotation Vstup na burzu
Focus group Ohnisková skupina
Force majeure Force majeure
Foreclosure Propadnutí hypotéky
Foreign direct investment Přímá zahraniční investice
Forensic audit Forenzní audit
Forfaiting Forfaiting
Forward contract Forwardový kontrakt
Forward guidance Forward guidance
Forward-looking statement Výhledové prohlášení
Fractional reserve banking Bankovnictví částečných rezerv
Framework agreement Rámcová dohoda
Franchising Franšízing
Free float Volně obchodovatelné akcie
Free range Volný výběh
Free trade area Zóna volného obchodu
Free-rider problem Problém černého pasažéra
Freemium Freemium
Freeware Freeware
Freight forwarder Zasilatel
Fringe benefit Mimoplatové výhody
Front office Front office
Front-end development Front-end vývoj
Fulcrum fee Fulcrum fee
Fulfilment center Distribuční centrum
Function on demand Funkce na požádání
Fund of funds Fond fondů
Fundamental analysis Fundamentální analýza
Fungibility Zastupitelnost
Future proof Future proof
Futures Futures
Galápagos syndrome Galapážský syndrom
Gap analysis Analýza mezer
Garden leave Nucená dovolená
Gatekeeper Gatekeeper
Generic drug Generikum
Genericide Genericida
Geomarketing Geomarketing
Giffen goods Giffenovské zboží
Globalization Globalizace
Glocalization Glokalizace
Going concern principle Předpoklad nepřetržitého trvání
Going private Privatizace
Gold standard Zlatý standard
Golden handcuffs Zlatá želízka
Golden parachute Zlatý padák
Golden share Zlatá akcie
Goodwill Goodwill
Grace period Bezúročné období
Grandfather clause Ustanovení o ochraně předchozího stavu
Gray market Šedý trh
Greater fool theory Teorie většího blázna
Green building Zelená stavba
Green chemistry Zelená chemie
Green shoots Zelené výhonky
Greenshoe Greenshoe
Greenwashing Natírání na zeleno
Groupthink Syndrom skupinového myšlení
Growth driver Růstový faktor
Growth model Růstový model
Guerilla marketing Guerillový marketing
Hackathon Hackathon
Haircut Zástřih
Halo effect Haló efekt
Hard costs Tvrdé náklady
Hard currency Tvrdá měna
Headhunter Headhunter
Headline inflation Celková inflace
Heat map Teplotní mapa
Hedge Zajištění
Hedge fund Hedge fond
Helicopter money Peníze z helikoptéry
Help-seeking ad Help-seeking ad
High net worth individual Osoba s vysokým čistým jměním
High-conviction investor Vysoce koncentrovaný investor
High-frequency trading (HFT) Vysokofrekvenční obchodování (HFT)
High-level Vysoká úroveň
High-water mark High-water mark
Historical cost Historická cena
Hoarding Hromadění
Holding company Holdingová společnost
Home office Práce z domu
Homeworker Domácký pracovník
Horizontal integration Horizontální integrace
Hostile takeover Nepřátelské převzetí
Hot money Přelétavé peníze
Hurdle rate Požadovaná návratnost
Hyperinflation Hyperinflace
Iceberg order Iceberg pokyn
Impulse buying Impulzivní nakupování
Inclusive environment Inkluzivní prostředí
Income disparity Příjmová nerovnost
Income stock Výnosové akcie
Index fund Indexový fond
Indirect tax Nepřímá daň
Industrial espionage Průmyslová špionáž
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Infant industry Nedospělé odvětví
Inferior goods Méněcenný statek
Influencer Influencer
Information asset Informační aktivum
Information silo Informační silo
Initial public offering (IPO) Primární emise akcií
Inside sales Inside sales
Insider trading Obchodování zasvěcených osob
Institutional investor Institucionální investor
Institutional memory Institucionální paměť
Intangible asset Nehmotný majetek
Inteligentní síť Smart grid
Intellectual property Duševní vlastnictví
Interest coverage Pokrytí úroků
Interest rate Úroková sazba
Intermodal transport Intermodální doprava
Internal competition Vnitřní konkurence
Internal customer Interní zákazník
Internal rate of return Vnitřní míra výnosnosti
Internal startup Vnitřní startup
Internet of things Internet věcí
Intrapreneurship Intrapodnikání
Intrinsic value Vnitřní hodnota
Investment fund Investiční fond
Investment grade Investiční stupeň
Investment thesis Investiční teze
Investment universe Investiční vesmír
Investment vehicle Investiční prostředek
Investor relations Vztahy s investory
Invoice Faktura
Islamic finance Islámské finančnictví
ISO ISO
Issue premium Emisní ážio
January effect Lednový efekt
Jevons paradox Jevonsův paradox
Job conditioning Profesní deformace
Joint venture Společný podnik
Joint-stock company Akciová společnost
Junior debt Podřízený dluh
Junk bond Podřadné dluhopisy
Just-in-time Just-in-time
Key decision maker Osoba s klíčovou rozhodovací pravomocí
Key opinion leader Klíčový názorový vůdce
Key performance indicators Klíčové ukazatele výkonnosti
Keylogging Keylogging
Keynesian economics Keynesiánská ekonomie
Keyword advertising Reklama prostřednictvím klíčových slov
Kickback Malá domů
Knowledge economy Znalostní ekonomika
Labor productivity Produktivita práce
Land bridge Pevninský most
Landing page Vstupní stránka
Last mile Poslední míle
Leading indicator Předstihový indikátor
Lean startup Štíhlý startup
Learning curve Křivka učení
Leaseback Zpětný nájem
Lemon law Lemon law
Lender of last resort Půjčovatel poslední instance
Leniency program Program shovívavosti
Lettable area Pronajímatelná plocha
Letter of intent Dohoda o společném záměru
Leverage Finanční páka
Leveraged buyout (LBO) Páková akvizice
LIBOR LIBOR
Lien Zástavní a zadržovací právo
Lifestyle creep Nabobtnávání životního stylu
Limit order Limitní příkaz
Limited liability Omezené ručení
Link juice Link juice
Liquidity Likvidita
Liquidity premium Příplatek za likviditu
Living wage Životní minimum
Logistics Logistika
Long position Dlouhá pozice
Long-tail keywords Klíčová slova dlouhého chvostu
Loss leader Loss leader
Low-hanging fruit Snadno dosažitelné ovoce
Luxury goods Luxusní statek
Macroprudential regulation Makroobezřetnostní regulace
Magic bullet Kouzelná kulka
Make whole call Právo předčasného splacení emise
Malpractice Nesprávný postup
Man-hour Člověkohodina
Man-in-the-middle attack Man-in-the-middle attack
Managed services Řízené služby
Management Management
Management buy-in (MBI) Odkup společnosti externím managementem
Management buyout (MBO) Odkup společnosti vedením podniku
Mandatory offer Povinná nabídka převzetí
Margin of safety Bezpečnostní rozpětí
Mark down Snížení ceny
Market bubble Tržní bublina
Market capitalization Tržní kapitalizace
Market challenger Tržní vyzyvatel
Market failure Selhání trhu
Market maker Tvůrce trhu
Market mover Market mover
Market power Tržní síla
Market research Průzkum trhu
Market sentiment Tržní sentiment
Market share Tržní podíl
Marketing channel Marketingový kanál
Marketing message Marketingové sdělení
Marketing mix Marketingový mix
Marketing persona Marketingová persona
Marking to market Ocenění podle tržní hodnoty
Mass production Masová výroba
Matching principle Akruální princip
Material adverse change Podstatná nepříznivá změna
Material error Významná chyba
Matrix organizational structure Maticová organizační struktura
Maturity mismatch Nesoulad splatnosti
Medium of exchange Prostředek směny
Memorandum of understanding Memorandum o porozumění
Mentoring Mentoring
Mezzanine financing Mezaninové financování
Microfinance Mikrofinancování
Microplastics Mikroplasty
Middle management Střední management
Minimum wage Minimální mzda
Mission statement Formulace poslání
Moment of truth Okamžik pravdy
Momentum investing Momentum investování
Money laundering Praní špinavých peněz
Money market fund Fond peněžního trhu
Money supply Peněžní zásoba
Money trail Finanční stopa
Monopoly Monopol
Monopsony Monopson
Moonshot Střela na Měsíc
Moral hazard Morální hazard
Mortgage Hypotéka
Mortgage-backed security Cenný papír krytý hypotékami
Movers and shakers Vlivní a mocní
Multilevel marketing Víceúrovňový marketing
Municipal bond (muni) Komunální (municipální) dluhopis
Mutual fund Podílový fond
Mystery shopper Mystery shopper
Nanotechnology Nanotechnologie
Nasdaq Nasdaq
Native advertising Nativní reklama
Natural monopoly Přirozený monopol
Negative goodwill Záporný goodwill
Negative interest rate Záporná úroková sazba
Neobank Neobanka
Net asset value (NAV) Čistá hodnota aktiv (NAV)
Net present value Čistá současná hodnota
No free lunch Žádný oběd zdarma
Non-GAAP measures Non-GAAP measures
Nonbank banking Nebankovní bankovnictví
Noncompete clause Konkurenční doložka
Nondisclosure agreement (NDA) Dohoda o zachování mlčenlivosti
Nongovernmental organization (NGO) Nestátní organizace
Nonpublic information Neveřejné informace
Nonrecurring item Neopakující se položka
Normal goods Normální statky
Novation Novace
Null and void Neplatný a neúčinný
Nutraceutical Nutraceutikum
Off-balance sheet Podrozvahový
Off-label use Použití mimo rozsah rozhodnutí o registraci
Off-plan property Nemovitost na papíře
Offshore fund Offshorový fond
Oligopoly Oligopol
Oligopsony Oligopson
Omnichannel Omnichannel
Onboarding Nástup zaměstnance
Online presence Online prezence
Open outcry Veřejná dražba
Open-ended fund Otevřený fond
Open-source software Otevřený software
Operating lease Operační leasing
Operational risk Provozní riziko
Opportunity cost Náklady obětované příležitosti
Option Opce
Option spread Opční spread
Order picking Vychystávání
Organic growth Organický růst
Organizational chart Organizační schéma
Original equipment manufacturer Originální výrobce zařízení
Orphan drug Sirotčí lék
Output gap Produkční mezera
Outside the box Mimo krabici
Outsourcing Outsourcing
Over-the-counter (OTC) market Mimoburzovní trh
Over-the-counter drug Volně prodejný lék
Overdraft Přečerpání
Overhead Režijní náklady
Overvalued currency Nadhodnocená měna
Owner of record Zapsaný vlastník
Owner’s equity Vlastní kapitál
P/E ratio Poměr ceny a zisku
Pac-Man defense Pac-Manova obrana
Pain point Citlivé místo
Paper trail Papírová stopa
Par for the course Par for the course
Paradox of thrift Paradox spořivosti
Paris Club Pařížský klub
Passive investing Pasivní investování
Patent cliff Patentový útes
Patent troll Patentový troll
Pay as you go Pay as you go
Pay-per-click Platba za kliknutí
Payday loan Půjčka do výplaty
Peace of mind Klid mysli
Penny stock Penny stock
Per capita income Příjem na hlavu
Perfect competition Dokonalá konkurence
Performance appraisal Hodnocení pracovního výkonu
Performance fee Výkonnostní odměna
Performance improvement plan (PIP) Plán zlepšení výkonu (PIP)
Perpetual bond Věčný dluhopis
Personal branding Osobní branding
PEST Analysis PEST analýza
Peter Principle Peterův princip
Petty cash Pokladní hotovost
Pharmacodynamics Farmakodynamika
Pharmacokinetics Farmakokinetika
Philanthropy Filantropie
Phishing Phishing
Physical inventory Fyzická inventura
Planned obsolescence Plánované zastarávání
Plastic pollution Plastové znečištění
Plus/Delta Plus/Delta
Point of sale Místo prodeje
Poison pill Otrávená pilulka
Ponzi scheme Ponziho schéma
Pop-up Pop-up
Portfolio diversification Diverzifikace portfolia
Portfolio turnover Fluktuace portfolia
Positioning Umisťování
Post-industrial Postindustriální
Post-mortem Post-mortem
Poverty line Hranice chudoby
Poverty tax Daň z chudoby
Power of the purse Moc peněženky
Pre-mortem Pre-mortem
Precision agriculture Přesné zemědělství
Precision medicine Precizní medicína
Predatory pricing Predátorská cenová politika
Preferred share Prioritní akcie
Prescription drug Lék na předpis
Present value Současná hodnota
Price elasticity of demand Cenová elasticita poptávky
Price maker Cenotvůrce
Price taker Příjemce ceny
Price target Cenový cíl
Price war Cenová válka
Primary market Primární trh
Prisoner’s dilemma Vězňovo dilema
Private label Privátní značka
Private placement Soukromá emise
Privately held company Soukromá společnost
Process automation Automatizace procesů
Procurement Nákup
Product downsizing Downsizing
Product hopping Product hopping
Product life cycle Životní cyklus produktu
Product placement Product placement
Productivity gap Rozdíl v produktivitě
Profit center Hospodářské středisko
Profit driver Zdroj zisku
Profit margin Zisková marže
Profit-taking Výběr zisku
Program trading Programové obchodování
Progressive tax Progresivní daň
Proof of concept Důkaz koncepce
Proprietary technology Proprietární technologie
Proprietary trading Obchodování na vlastní účet
Prospecting Vyhledávání
Prospectus Prospekt
Proxy fight Bitva akcionářů
Prudent person rule Zásada obezřetnosti
Public domain Volné dílo
Public good Veřejný statek
Public health emergency Nouzový stav
Public procurement Veřejná zakázka
Public–private partnership Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Publish or perish Publikuj nebo zhyň
Pump-and-dump Pump-and-dump
Purchasing power Kupní síla
Purchasing power parity (PPP) Parita kupní síly
Pure play Čisté zaměření
Push–pull strategy Push–pull strategie
Pyramid scheme Letadlo
Quant fund Kvantitativní fond
Quantitative easing Kvantitativní uvolňování
Quasi-sovereign issuer Kvazistátní emitent
R&D Výzkum a vývoj (VaV)
Radical transparency Radikální transparentnost
Random walk hypothesis Hypotéza náhodné procházky
Range trading Pásmové obchodování
Ransomware Vyděračský software
Razor-blade model Žiletkový model
Real Estate Investment Trust Realitní investiční fond
Real property Nemovitost
Real-time marketing Marketing v reálném čase
Reasonable person Rozumný člověk
Rebating Rabat
Recession Recese
Recurring item Opakující se položka
Recurring revenue Opakované příjmy
Recycled content Obsah recyklovaného materiálu
Recycling code Recyklační symbol
Red flag Červený praporek
Red herring Uzenáč
Registered share Akcie na jméno
Regressive tax Regresivní daň
Regular-way transaction Transakce s obvyklým termínem dodání
Regulated market Regulovaný trh
Regulatory capture Regulatorní zajetí
Regulatory compliance Dodržování právních předpisů
Relationship management Řízení vztahů
Reminder ad Připomínková reklama
Remuneration Odměna
Renewable energy Obnovitelná energie
Repo rate Repo sazba
Repurchase agreement Dohoda o zpětném odkupu (Repo)
Restricted stock Omezené akcie
Retargeting Retargeting
Return on investment Návratnost investic
Revenue stream Tok příjmů
Reverse mortgage Zpětná hypotéka
Reverse share split Reverzní štěpení akcií
Revolving loan Revolvingová půjčka
Rider Přílepek
Right of first refusal Předkupní právo
Rightsizing Rightsizing
Risk analysis Analýza rizik
Risk appetite Rizikový apetit
Risk management Řízení rizik
Risk-free rate Bezriziková sazba
Risk–return ratio Poměr rizika k zisku
Roboadvisory Roboadvisory
Rogue trader Neautorizovaný obchodník
Rolling highway Autovlak
Rump session Rump session
Sabbatical Sabatikl
Safe by design Bezpečný díky návrhu
Safe harbor statement Prohlášení o bezpečném přístavu
Sale and lease back Prodej a zpětný pronájem
Sales funnel Prodejní trychtýř
Sales lead Prodejní lead
Sales pitch Prodejní řeč
Sales promotion Podpora prodeje
Salvage value Zbytková hodnota
Salvation clause Salvátorská klauzule
Same-store sales Tržby ve srovnatelných obchodech
Scam Podvod
Scenario analysis Analýza scénářů
Schengen Agreement Schengenská smlouva
Scorched-earth defense Taktika spálené země
Scrum Scrum
Search engine optimization (SEO) Optimalizace pro vyhledávače
Seasonal content Sezónní obsah
Seasoning Zrání
Secondary market Sekundární trh
Secondary offering Sekundární nabídka
Secondment Dočasné přidělení
Securitization Sekuritizace
Seed capital Počáteční kapitál
Segment reporting Segmentové výkaznictví
Self-dealing Samoobchodování
Self-quarantine Karanténa
Self-regulation Samoregulace
Sell side Prodejní strana
Sell-off Výprodej
Seller’s market Trh prodávajícího
Senior debt Prioritní dluh
Separation of duties Oddělení povinností
Service economy Servisní ekonomika
Service level agreement Dohoda o úrovni poskytovaných služeb
Severance package Odstupné
Share of mind Podíl na mysli
Share split Štěpení akcií
Shareholder Akcionář
Shareholder value Hodnota pro vlastníky
Shares outstanding Akcie v oběhu
Shelf life Skladovatelnost
Shell company Skořápková společnost
Short selling Krátký prodej
Short squeeze Short squeeze
Shotgun clause Shotgun clause
Shots on goal Střely na branku
Silent partner Tichý společník
Silicon Valley Silicon Valley
Silver bullet Stříbrná kulka
Single branding Nákup jedné značky
Single-use plastics Plastové výrobky na jedno použití
Singles’ Day Den nezadaných
Site remediation Sanace území
Six Sigma Six Sigma
Skin in the game Jít s kůží na trh
Slotting fee Poplatek za umístění zboží
Small and medium-sized enterprises (SMEs) Malé a střední podniky (SME)
Small cap Malá společnost
Small-firm effect Efekt malých firem
Smart city Chytré město
Smoke and mirrors Kouř a zrcadla
Smurfing Šmoulování
Social accounting Sociální účetnictví
Social distancing Sociální distancování
Social proof Sociální důkaz
Social return on investment (SROI) Společenská návratnost investice
Social shopping Sociální nakupování
Socially responsible investing Společensky odpovědné investování
Soft costs Měkké náklady
Soft skills Měkké dovednosti
Software as a service (SaaS) Software jako služba
Sole proprietorship Podnik fyzické osoby
Sovereign debt Státní dluh
Sovereign wealth fund Suverénní fond
Special economic zone Zvláštní ekonomická zóna
Special situation Zvláštní situace
Special-purpose entity (SPE) Speciální účelový subjekt
Specific risk Specifické riziko
Speculative grade Spekulativní stupeň
Spin-off Odštěpení
Spoofing Spoofing
Squeeze-out Vytěsnění 
Stakeholder Zainteresovaná strana
Stalking horse offer Nabídka „stalking horse“
Startup Startup
State capture Privatizace veřejného zájmu
Sterling Šterlink
Stock kiting Stock kiting
Stock picking Vybírání akcií
Store-within-a-store Obchod v obchodě
Straight-line depreciation Rovnoměrné odpisování
Strategic investor Strategický investor
Stress testing Zátěžové testování
Strike Stávka
Strikebreaker Stávkokaz
String of pearls strategy Strategie „šňůra perel“
Structured finance Strukturované financování
Subpoena Soudní obsílka
Subrogation Subrogace
Subscribed capital Upsaný kapitál
Subscription business model Předplatitelský obchodní model
Subsequent events Události po datu závěrky
Subsidiary Dceřiná společnost
Sucker’s rally Sucker’s rally
Suggested retail price Doporučená maloobchodní cena
Sum-of-the-parts valuation Ocenění součtem dílčích částí
Sunk cost Utopené náklady
Supervisory board Dozorčí rada
Supplier diversity Diverzita dodavatelů
Supply chain Dodavatelský řetězec
Surety Zajištění
Survival bias Klam přeživších
Sustainable competitive advantage Udržitelná konkurenční výhoda
Sustainable development Trvale udržitelný rozvoj
Sustainable fabrics Udržitelné materiály
Sustainable packaging Udržitelné balení
Sweat equity Sweat equity
Sweat of the brow Vynaložené úsilí
Sweatshop Sweatshop
Sweep account Sweep účet
Sweetener Sladidlo
Sweetheart deal Malá domů
Swing for the fences Swing for the fences
Swing trading Swingové obchodování
SWOT analysis Analýza SWOT
Syndicate Syndikát
Synergy Synergie
Systematic risk Systematické riziko
Tag line Heslo
Take or pay Odeber nebo zaplať
Talent management Řízení talentů
Tamper-resistant Odolný proti nedovoleným zásahům
Tangible asset Hmotný majetek
Target audience Cílová skupina
Tariff Clo
Tax evasion Daňový únik
Tax exemption Daňová úleva
Tax haven Daňový ráj
Tax optimization Daňová optimalizace
Tax shelter Minimalizace daně
Technical analysis Technická analýza
Term sheet Term sheet
Tertiary sector Terciární sektor
The Street Wall Street
Thin market Tenký trh
Third rail Vosí hnízdo
Third-party logistics Logistika třetí strany
Ticker symbol Akciový kód
Time to market Time to market
Time value of money Časová hodnota peněz
Too big to fail Příliš velký na bankrot
Track record Prokazatelné výsledky
Tracking error Tracking error
Tracking stock Divizní akcie
Trade barriers Překážky obchodu
Trade fair Veletrh
Trade payables Závazky z obchodních styků
Trade secret Obchodní tajemství
Trademark Ochranná známka
Trademark Ochranná známka
Trading curb Přerušení obchodování
Trading stock Akcie populární k obchodování
Tragedy of the commons Tragédie obecní pastviny
Trailing indicator Zpožděný indikátor
Tranche Tranše
Translational research Translační výzkum
Transparency Transparentnost
Transshipment Překládka
Treasury shares Vlastní akcie
Trial balance Předvaha
Tribe Tribe
Triple bottom line Trojitá výsledovka
True and fair Věrný a poctivý
Trust Svěřenský fond
Tulip mania Tulipánová horečka
Tunneling Tunelování
Turnkey Na klíč
Turnover Obrat
Umbrella brand Zastřešující značka
UN Sustainable Development Goals Cíle udržitelného rozvoje OSN
Under the table Načerno
Underdeveloped country Málo rozvinutá země
Underemployment Podzaměstnanost
Underground economy Nelegální ekonomika
Underlying asset Podkladové aktivum
Underwater mortgage Hypotéka „pod vodou“
Underwriter Upisovatel
Unemployment Nezaměstnanost
Unfair competition Nekalá soutěž
Unicorn Jednorožec
Unique selling proposition Jedinečná prodejní nabídka
Universal basic income Základní příjem
Universal health care Všeobecná zdravotní péče
Unqualified opinion Stanovisko bez výhrad
Unskilled labor Nekvalifikovaná pracovní síla
Up or out Up-or-out systém
Upcycling Upcyklace
Upfront fee Počáteční poplatek
Upmarket Upmarket
Upselling Upselling
Usury Lichva
Výhoda prvního First-mover advantage
Valley of death Údolí smrti
Value added Přidaná hodnota
Value chain Hodnotový řetězec
Value investing Hodnotové investování
Value proposition Hodnotová propozice
Value trap Hodnotová past
Value-added tax Daň z přidané hodnoty
Value-based pricing Hodnotově orientovaná tvorba cen
Variable costs Variabilní náklady
Veblen goods Veblenovské zboží
Velocity of money Rychlost obratu peněz
Vendor lock-in Proprietární uzamčení
Venture capital Venture kapitál
Vertical farming Vertikální farmaření
Vertical integration Vertikální integrace
Vertical retailer Vertikální maloobchod
Vicious cycle Začarovaný kruh
Virtual Desktop Infrastructure Virtual Desktop Infrastructure
Virtual power plant Virtuální elektrárna
Virtual private network Virtuální privátní síť
Volatility Volatilita
Vulture capitalist Mrchožrout
Waiver Vzdání se práva
Walkout Demonstrativní opuštění
Warehouse management Řízení skladů
Warrant Warrant
Waste hierarchy Hierarchie nakládání s odpady
Waybill Nákladní list
Wear and tear Opotřebení
Web banner Webový banner
Web crawler Web crawler
Webinar Webinář
Weighted average cost of capital (WACC) Vážené průměrné kapitálové náklady
Welfare state Sociální stát
Whistle-blower Whistleblower
White elephant Bílý slon
White goods Bílé zboží
White knight Bílý rytíř
White paper Bílá kniha
White-collar crime Zločiny bílých límečků
White-collar worker Bílý límeček
Windfall Neočekávané přínosy
Window dressing Přikrašlování skutečnosti
Winner’s curse Prokletí vítěze
Win–win Win–win
Witching Witching
Withholding tax Srážková daň
Women’s empowerment Posílení postavení žen
Word-of-mouth advertising Ústní reklama
Work in process Nedokončená výroba
Work permit Pracovní povolení
Work–life balance Work–life balance
Work-breakdown structure Hierarchická struktura prací
Workaholism Workoholismus
Working capital Pracovní kapitál
Working poor Chudí pracující
Workplace diversity Diverzita na pracovišti
Workplace harassment Šikana na pracovišti
Yankee bond Yankee dluhopis
Yard Yard
Yield curve Výnosová křivka
Zero cash date Zero cash date
Zero hunger Konec hladu
Zero landfill Nulové skládkování
Zero-sum game Hra s nulovým součtem
Zombie bank Zombie banka

Your message is important. Your image is precious. You know what to communicate. We help you to say it.